Noslēdzas būvdarbi ceļa posmā Malta – Broki – Lielie Tuči – Lucāni – Kristceļi

Viļānu apvienības pārvalde 6.Maijs, 2021, 13:52 Projekti 2014-2020


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Noslēdzas būvdarbi ceļa posmā Malta – Broki – Lielie Tuči – Lucāni – Kristceļi

Ceļa posmā Malta – Broki – Lielie Tuči – Lucāni – Kristceļi rit pēdējie darbi: ceļa profilēšana, grāvju apzaļumošana. Pateicoties saņemtajam finansējumam Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros, Viļānu novada pašvaldība ir realizējusi projektu „Viļānu novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve” (Nr. Nr. 18-01-A00702-000107), lai 10,342 km garā ceļa posmā nodrošinātu satiksmes intensitātei un sastāvam atbilstošu ceļa segas nestspēju, autobraucēju komfortu un drošību. Pārbūvētais ceļš sākas un beidzas ar pieslēgumu pie Valsts autoceļa A12 Jēkabpils – Rēzekne – Ludza – Krievijas robeža (Terehova). Būvdarbi tika uzsākti 2019. gada nogalē un tos veica uzņēmums SIA “Ceļi un tilti” . Būvuzraudzību nodrošināja uzņēmums SIA “RoadLat”, bet autoruzraudzību - SIA “RK projekti”.

Minētā ceļa segas konstrukcija bija nolietojusies un sliktā stāvoklī: uz nomalēm izveidojies apaugums, ceļa segums nodilis, grants segums daudzviet sajaucies ar pamatnes kārtu. Vietām bija redzami iesēdumi un ir izveidojušās bedres. Ceļa nogāzes bija aizaugušas ar krūmiem un atsevišķi augošajiem kokiem, savukārt sāngrāvji gar laukiem bija nolīdzināti. Grāvju aizsērējumu un aizbērumu dēļ esošā grāvju sistēma nenodrošināja pietiekami ātru lietus ūdens atvadi.

Projekta ietvaros vienā ceļa posmā tika atjaunots grants segums un otrā ieklāts dolomīta šķembu segums ar divkāršo virsmas apstrādi, tādējādi uzlabojot ceļa segas spēju pretoties paliekošajām deformācijām un spriegumiem segā. Tāpat arī sakārtota virsmas ūdeņu novades sistēma – izbūvētas jaunas caurtekas un iztīrīti grāvji, kā arī uzlabota ceļa pārredzamība, izcērtot krūmus un kokus. Pašvaldība ir respektējusi iedzīvotāju lūgumu saglabāt nobrauktuves uz viensētām vai mājām, kā arī paredzēt nobrauktuves uz piegulošajiem nekustamajiem īpašumiem, to atrašanās vietas un platumus saskaņojot ar zemju īpašniekiem.

Viļānu novada pašvaldība pateicas iedzīvotājiem par izrādīto sapratni transporta ierobežojumu laikā visā ceļa pārbūves procesā un perspektīvā cer no nekustamo īpašnieku apsaimniekotājiem, jo īpaši lauksaimniecības uzņēmumiem, sagaidīt saudzīgu attieksmi, ekspluatējot  pārbūvēto lauku ceļa posmu, lai iespējami ilgāk saglabātu veikto investīciju rezultātus.

Projekta kopējās izmaksas veido 1582549.41 EUR, no tām attiecināmo izmaksu summa 800000.00 EUR, neattiecināmās izmaksas 14453.00 EUR, publiskais finansējums 720000.00 EUR. Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Informāciju sagatavoja:
projekta vadītāja
Karmena Kotāne

Iesaki citiem: