Dabas draugu radošās pētniecības centrs “Dadzis”

Viļānu apvienības pārvalde 3.Janvāris, 2018, 20:23 Projekti 2014-2020

Viļānu novada pašvaldība ar Lauku atbalsta dienesta (LAD) atbalstu un Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) sniegto finansējumu sekmīgi īsteno projektu “Dabas draugu radošās pētniecības centra "Dadzis" izveidošana”, kas tika iesniegts Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākumā „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projekta ietvaros tika veikta ēkas, kas atrodas Viļānu pagasta Teveņānos “Mežniecība”, vienkāršota atjaunošana un iekšējo inženiertīklu izbūve: jumta seguma un veco koka logu nomaiņa, ūdensvada un kanalizācijas, elektrības sistēmas sakārtošana, telpu remonts. Kopējās projekta izmaksas veido EUR 77 324,71 EUR, tai skaitā ELFLA finansējums EUR 44 087,79.

Pašvaldība aktīvi plāno turpmāko investīciju piesaisti, kas nodrošinātu ēkā zinātniski pētnieciskā centra darbību, kā arī pieguļošās teritorijas sakārtošanu – dabas takas izveidi, āra laboratorijas ierīkošanu praktiskām izglītojošām nodarbībām un eksperimentu veikšanai.

Viens no projekta uzdevumiem ir ne tikai veikt degradētās ēkas pārbūvi, bet arī izveidot tajā Dabas draugu radošo pētniecības centru „Dadzis”, tādējādi Viļānu novada bērniem un jauniešiem piedāvājot jaunas un daudzveidīgas sabiedriskās aktivitātes. Jau šobrīd norit pārrunas ar potenciālajiem sadarbības partneriem, piemēram, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju par piemērota aprīkojuma izvēli iecerēto aktivitāšu īstenošanai un lektoru piesaisti to realizēšanai. Centra darbība būs vērsta uz bērnu un jauniešu eksakto zināšanu un prasmju attīstīšanu, bāzējoties uz zināšanām fizikā, ķīmijā un bioloģijā.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Projektu vadītāja

Karmena Kotāne

Iesaki citiem: