Jaunieši iesaistās apdrukas pakalpojuma nodrošināšanā Viļānu grāmatnīcā

Viļānu apvienības pārvalde 14.Maijs, 2021, 13:19 Jaunumi

     

     Ģimenes uzņēmums SIA “Lapiņas ĒMEI” īsteno Eiropas Solidaritātes korpusa finansiāli atbalstītu projektu “Ceļš uz pieredzi // LapPrint”, kura mērķis ir veicināt solidaritātes un vienlīdzīgu iespēju attīstību Viļānu novadā. Projekta laikā jau gandrīz gada garumā divi jaunieši ar ierobežotām iespējām tiek iesaistīti darba tirgū, strādājot ģimenes uzņēmumā SIA "Lapiņas ĒMEI" pie jaunā apdrukas pakalpojuma ieviešanas un gūstot pirmo profesionālo pieredzi, lai pilnveidotu savas zināšanas, prasmes un attieksmes profesionālajā jomā. 
     Projekta galvenais rezultāts atbilst projekta pieteikumā izvirzītajam mērķim - tika veicināta solidaritātes un vienlīdzīgu iespēju attīstība Viļānu novadā, projektā nodarbinot divus jauniešus  ar ierobežotām iespējām. Strādājot ģimenes uzņēmumā SIA "Lapiņas ĒMEI", tie tika iesaistīti darba tirgū un guva pirmo profesionālo pieredzi, lai pilnveidotu savas zināšanas, prasmes un attieksmes profesionālajā jomā.
      Piedaloties šajā projektā, jaunieši ar ierobežotām iespējām varēja pielietot savas prasmes un zināšanas, uzlaboja prasmes un kompetences personīgajai, ar izglītības ieguvi saistītajai, sociālajai, pilsoniskajai, kultūras un profesionālajai attīstībai, uzlaboja nodarbināmības un pārejas uz darba tirgu iespējas, uzlaboja iniciatīvas un uzņēmējdarbības garu, uzlaboja pašizpausmi un pašvērtējumu, uzlaboja svešvalodu zināšanas un starpkultūru izpratni, ieguva labāku izpratni par Eiropas projektu un ES kopējām vērtībām, ieguva lielāku motivāciju iesaistīties solidaritātes aktivitātēs, kas turpmāk varētu veicināt pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā. Iegūtās un attīstītās kompetences jaunieši apzinājās un definēja kopā ar projekta mentoru un tās tika iekļautas arī projekta dalībnieku Youthpass sertifikātos.
     Projekta īstenošanas laikā jaunieši attīstīja šādas kompetences:
 - ieguva zināšanas par MVU darba organizāciju, saskarsmi ar klientiem, apdrukas pakalpojumu sniegšanu;
 - pilnveidoja savas prasmes biroja tehnikas lietošanā (arī darbā ar kases aparātu);
 - attieksmes: attīstīja atbildību pret darba pienākumiem un laika plānošanu izvirzīto uzdevumu izpildē.

     Kopējais ieguvums: projekta rezultātā jauniešiem tika uzlabotas personiskās, sociālās un profesionālās kompetences, veicināta iniciatīva un uzņēmīgums, sekmēta nodarbinātība un iekļaušanās darba tirgū. Jaunieši pilnveidoja sevis prezentēšanas un komunikācijas prasmes, ieguva lielāku pašpārliecinātību. Pieteicēja organizācija, īstenojot projektu un nodarbinot divus jauniešus ar ierobežotām iespējām, ieguva novatoriskas idejas un uzlaboja veidu, kā darboties savu mērķa grupu interesēs. Uzņēmuma kolektīvs ieguva pieredzi darbā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām. Uzņēmumā tika radīta mūsdienīgāka, dinamiskāka, apņēmīgāka un profesionālāka vide. Vietējā kopienā Viļānu novadā tika uzlabota spēja risināt sabiedrības problēmas, šajā gadījumā - jauniešu ar ierobežotām iespējām nodarbināmības jautājumu.

Projekts “Ceļš uz pieredzi // LapPrint” tika finansēts ar Eiropas Komisijas Eiropas Solidaritātes korpusa, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Informāciju sagatavoja Elita Kozlovska
SIA “Lapiņas ĒMEI” mārketinga speciāliste un 
atbildīgā par projekta “Ceļš uz pieredzi // LapPrint” īstenošanu
 

Iesaki citiem: