Izsolē nekustamais īpašums "Intuki", Viļānu pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 7.Aprīlis, 2021, 10:19 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Intuki, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr. 78980100506, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78980100506 – 1,69 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 27.12.2016. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.31 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 13.05.2021., izsoles noslēgums – 14.06.2021. plkst.13.00. izsoles sākuma cena 4500,00 eiro (četri tūkstoši pieci simti eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 13. maija plkst.13.00 līdz 2021. gada 2. jūnija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 02.06.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr. LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 450,00 eiro (četri simti piecdesmit eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424

Iesaki citiem: