Projekts „ESTLATRUS TRAFFIC” veiksmīgi tuvojas noslēgumam

Viļānu apvienības pārvalde 17.Marts, 2014, 17:40 Projekti 2007-2013

Šā gada 5. – 7. martā Viļānos norisinājās starptautiskā projekta „Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridors” („ESTLATRUS TRAFFIC” (ELRI-109)) projekta darba grupas ceturtā sanāksme. Pirms uzsākt projekta apspriedes darbu sanāksmes, dalībnieki tikās ar Viļānu pašvaldības vadītāju Jekaterinu Ivanovu un novada darbiniekiem.

Projekta vadošā partnera Eiroreģiona „Ezeru zeme” Latvijas biroja vadītāja Ilze Stabulniece savā prezentācijā uzsvēra projekta svarīgākos rezultātus, kā arī akcentēja katra partnera ieguldījuma nozīmību projekta realizācijā.

Aicinot projekta partnerus izdiskutēt projekta atlikušās aktivitātes, I.Stabulniece norādīja, ka galvenie projekta mērķi teju teju jau būs sasniegti, priecē, ka labuma guvēji no projekta būs vairāk kā 200 tūkstoši pierobežas reģionu iedzīvotāji, jo galvenās aktivitātes saistītas ar satiksmes infrastruktūras uzlabošanu, iedzīvotāju izglītošanu un iesaistīšanu dažādās satiksmes drošības akcijās, uzmanības pievēršanu bērnu un pieaugušo drošībai uz ceļa.

Sanāksmē piedalījās projekta partneri no  Latvijas, Igaunijas un Krievijas, kuri izklāstīja, kādi projekta darbi jau ir izpildīti,  kas ir atlicis darāms, par nepieciešamajām izmaiņām atlikušo darbu grafikā un finanšu plāna izpildi. Pārrunāja noslēguma foruma, publicitātes jautājumus un citas projekta aktualitātes. Ņemot vērā kopējo projekta budžeta izlietojumu, sanāksmes noslēgumā projekta partneri vienojās par projekta pārskata  atskaišu iesniegšanu.

Tikšanās laikā partneri apsprieda nākamo triju mēnešu darba plānu – semināra programmu Pleskavā (Krievija), vadības komitejas sanāksmi un ielu dizaina semināru Pečoros (Krievija), satiksmes drošības foruma norisi Preiļos un projekta noslēgumu Gatčinā (Krievija).

Šobrīd ir realizēti lielākie darbi un galvenās aktivitātes satiksmes  infrastruktūras uzlabošanā. Preiļos veikta ielu horizontālā marķēšana (400m2), barjeru uzstādīšana, uzstādītas 15 ceļa zīmes, 11 autobusa pieturu nojumes, Ludzā veikta tranzītielas P49 posma „Tālavijas iela no pilsētas robežas līdz Tālavijas 127” (510 m) rekonstrukcija, arī Viļānos veikta tranzītielas posma rekonstrukcija (495m), Krāslavā Dīķu ielas rekonstrukcija,  ierīkotas stāvvietas (3666m2) autobusiem, vieglajām mašīnām un tranzīta transportam. Ielas braucamajā daļā un  trotuāros ieklāts betona bruģis. Iela aprīkota ar drošības barjerām un jaunu apgaismojumu.

Veru (Igaunija) realizēta gājēju ceļa rekonstrukcija (300m), apgaismotas desmit gājēju pārejas, uzstādītas piecas video kameras, satiksmes skaitītājs un video panelis tranzītielā. Tartu (Igaunija) veikta gājēju pāreju apgaismošana, krustojuma rekonstrukcija, četru satiksmes skaitītāju un  četru ātruma rādītāju ar integrētu radara detektoru uzstādīšana tranzītielā, autobraucēju aizsardzības sistēmas uzstādīšana pie dzelzceļa. Savukārt Krasnogorodskā un Pitalovā (Krievija) rekonstruētas tranzītielas, uzstādītas video kameras, Pečoros (Krievija) veikta gājēju ceļa bruģēšana (611m), Pleskavā (Krievija) apgaismojuma līniju (3100m) un divu autostāvvietu (200m2) rekonstrukcija.

Eiropas sadarbības dienu ietvaros projekta realizācijas laikā atklāti  satiksmes drošības parki Rēzeknē, Kārsavā (Latvija), Veru (Igaunija), Krasnogorodskā un Pitalovā (Krievija). Projekta dalībnieki piedalījās pieredzes apmaiņas braucienos uz Eiropas satiksmes drošības laboratorijām Vācijā un  Holandē.

Līdz projekta noslēgumam jārealizē visi darbi, tostarp  rokasgrāmatas un e-kataloga "Inovatīvi ielu telpas dizaina risinājumi - Ilgtspējīga transporta un sabiedriskās telpas attīstība Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas pilsētās" izveide, kā arī jānoslēdz Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežas reģionu vienošanās par turpmāko sadarbību satiksmes drošībā.

Projekta partneri ir Igaunijas, Latvijas un Krievijas pašvaldības un satiksmes drošības dienesti un organizācijas - Valsts policija, CSDD, AS "Latvijas Valsts ceļi", Rallija klubs "Ajags LATVIA", Igaunijas ceļu pārvalde, Pleskavas apgabala valsts satiksmes drošības inspekcija u.c. - kopā  20 partneri. Projekta kopējais budžets - 1 876 570,00 EUR, t sk. ENPI līdzfinansējums 90% - 1 688 913,00 EUR, nacionālais finansējums 10% - 187 657,00 EUR.

Papildu informācija:

Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild biedrība Eiroreģions “Ezeru zeme” un tas neatspoguļo Programmas iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.

Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007-2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.

Programmas mājas lapa: www.estlatrus.eu.

Informāciju sagatavoja:

Zane Ločmele

Eiroreģions “Ezeru zeme”

Latvijas birojs

zane.info@inbox.lv

www.ezeruzeme.lv

2014-03-17

Iesaki citiem: