LEADER PROJEKTU ĪSTENOŠANA VIĻĀNU NOVADĀ

Viļānu apvienības pārvalde 15.Decembris, 2020, 15:36 Projekti 2014-2020


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienets

LEADER projektu īstenošana Viļānu novadā

Atskatoties uz 2020. gadā īstenotajiem infrastruktūras projektiem Viļānu novadā LEDER programmā, jāsecina, ka gads ir bijis gana sekmīgs. Lauku atbalsta dienests biedrības „Rēzeknes rajona kopienu partnerība” izsludinātajā konkursa 7.kārtā apstiprināja trīs Viļānu novada projekta pieteikumus, kas tika iesniegti Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” 19.2. aktivitātē “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Piesaistot Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai finansējumu, aktīvā laukuma atpūtai teritorijā “ALA” tika ierīkota piedzīvojumu velotrase videi draudzīgām konstrukcijām (projekts Nr. “Piedzīvojumu velotrases ierīkošana aktīvā laukuma atpūtai “ALA” teritorijā”). Prieks par jauniešiem, kuri jau vasarā azartiski ir iemanījušies trasē pārbaudīt savas veloprasmes, koordināciju un līdzsvaru, kā arī atzinīgi novērtējuši trases šķēršļus. Piedzīvojumu velotrase papildina koncepciju par ģimenei draudzīgu, sakoptu vidi un attīstītu infrastruktūru, piedāvājot iedzīvotājiem pēc iespējas kvalitatīvāk un pilnvērtīgāk izmantot aktīvās atpūtas iespējas. Projekta ietvaros ir veikta gājēju celiņa seguma nomaiņa un uzstādīts apgaismojums. Projekta kopējais budžets ir 72 589.32 EUR, t.sk. ELFLA finansējums - 31 500.00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 16 850.00 EUR.

Šī gada 29. oktobrī Viļānu novada pašvaldības dome izskatīja jautājumu par veļas mazgāšanas un dušas pakalpojumu pieejamību sociāli maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām. Projekta ietvaros (Nr.19-01-AL15-A019.2203-000007 “Sociālo pakalpojumu attīstība Viļānu novadā, ierīkojot dušas telpu un veļas mazgāšanas telpu Dekšāres pagasta pārvaldes telpās”) Dekšāres pagasta administratīvajā ēkā ir labiekārtotas telpas atbilstoši plānotajam pakalpojumu grozam: veļas mazgāšana un žāvēšana, dušas izmantošana. Telpas ir aprīkotas ar nepieciešamo santehniku un mēbelēm. Projekta kopējais budžets ir 20 086.38 EUR, t.sk. ELFLA finansējums - 18 000.00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums - 2 086.39 EUR.

Trešā projekta ietvaros pašvaldība Viļānu kultūras nama pašdarbības kolektīvu vajadzībām ir nodrošinājusi deju grīdu un mobilo skatuvi (modulāro skatuves podestūru), kas ir inovatīvus risinājums un uzlabo sabiedrisko aktivitāšu un kultūras pasākumu kvalitāti. Iekārtas ir mobilas, daudzfunkcionālas un tās var izmantot arī ārtelpā. Projekta kopējais budžets ir EUR 7048.65, t.sk. ELFLA finansējums - 6300.00 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 748.65 EUR.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

Karmena Kotāne
Projektu vadītāja

Iesaki citiem: