Izstrādāts jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās struktūras projekts

Viļānu apvienības pārvalde 28.Maijs, 2021, 12:15 Jaunumi

Rēzeknes, Varakļānu un Viļānu novadu pašvaldības ir izstrādājušas jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldības administratīvās struktūras projektu. Projekts izstrādāts pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un vadoties pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātās rokasgrāmatas “Metodika 2021.gada apvienoto pašvaldību darbības uzsākšanai”, kā arī apvienojamo pašvaldību izstrādātajiem dokumentiem.

Projekta saturs veidots, balstoties uz likumā  noteiktajām prasībām:

  • apvienojamo pašvaldību institūciju darbības raksturojums;
  • jaunveidojamā novada pašvaldības institūciju turpmākās darbības modelis jaunizveidotajā novadā;
  • jaunizveidotā novada domes administrācijas pārvaldes modelis;
  • jaunizveidotā novada pašvaldības nolikuma projekts.

Projektā atspoguļoti galvenie jaunveidojamā Rēzeknes novada raksturojošie parametri, veikta esošās situācijas analīze, noteikti galvenie novada izveidošanas un darbības principi, iespējamais turpmākās darbības modelis, sniegts iespējamais jaunviedojamā Rēzeknes novada pašvaldības struktūras apraksts un izveidotas iespējamās struktūras shēmas. Projekta pielikumos pievienota detalizētāka informācija par esošo situāciju pašvaldībās, reorganizācijas laika plāna projekts, Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju salāgošanas plāns, Iekšējās kontroles sistēmas pamatprasības korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai, pretkorupcijas plāns Rēzeknes novada pašvaldībā, pašvaldības nolikuma projekts, plānotie sociālās palīdzības veidi, kā arī plašāks centrālās administrācijas uzdevumu apraksts un darba likmju salīdzinājums. Rakstam pievienotajos failos skatāmi iespējamie organizatoriskie modeļi – jaunveidojamā Rēzeknes novada pašvaldības lēmējvaras un izpildvaras shēma, kā arī iespējamā Rēzeknes novada pašvaldības organizatoriskā shēma.

Projekta izstrādes gaitā tika organizētas darba grupas ar pašvaldību attiecīgo jomu darbiniekiem, analizēta funkciju izpilde, izveidota projekta vadības komisija, analizēti pastāvošie apvienojamo pašvaldību darbības modeļi, kā arī rasti iespējamie risinājumi sekmīgai turpmākās darbības organizēšanai un nodrošināšanai.

Atkārtoti uzsveram, ka lēmums par izstrādātā projekta izmantošanu, realizēšanu un īstenošanu būs jaunievēlētās Rēzeknes novada domes kompetencē.

Informāciju sagatavoja:
Inga Kruste

Kopīga jaunveidojamā Rēzeknes novada
pašvaldības administratīvās struktūras
projekta izstrādes vadītāja

e-pasts: inga.kruste@rezeknesnovads.lv

Iesaki citiem: