Izsolē nekustamais īpašums "Ziedi", Sokolku pagastā

Viļānu apvienības pārvalde 7.Maijs, 2021, 11:27 Izsoles un pārdošana

Viļānu novada pašvaldība, reģ.Nr.90009114114, elektroniskajā izsolē ar augšupejošo soli pārdod, nekustamo īpašumu Ziedi, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900020177, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 78900020240 – 1,55 ha platībā. Pirmpirkuma tiesības noteiktas 02.12.2020. Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr.SP-2020/36 nomniekam.

Nekustamais īpašums tiek pārdots ar augšupejošu soli elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Izsoles sākuma datums 05.07.2021., izsoles noslēgums – 04.08.2021. pulkst.13.00. izsoles sākuma cena 3600,00 eiro (trīs tūkstoši seši simti eiro un 00 centi). Izsoles solis 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi).

Pretendentu reģistrācija notiek no 2021. gada 5. jūlija plkst.13.00 līdz 2021. gada 25. jūlija plkst.23.59 elektroniskajā izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 25.07.2021. jāiemaksā nodrošinājums Viļānu novada pašvaldības kontā Nr.LV73HABA0551026165229, AS Swedbank, 10% apmērā no izsolāmā objekta nosacītās cenas 360,00 eiro (trīs simti sešdesmit eiro un 00 centi) un dalības maksa 50,00 eiro (piecdesmit eiro un 00 centi) apmērā un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta izsoles rīkotājam lūgums par autorizāciju izsolei.

Izsoles noteikumi pieejami ŠEIT.

Informācija pa tālr. 64662424.

Iesaki citiem: