Viļānu vidusskola

Viļānu vidusskola dibināta 1953.gada 7. februārī ar toreizējā Viļānu rajona IK lēmumu. 

Skolā mācību procesā tiek realizētas 11 izglītības programmas, tajā skaitā vidusskolā vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma ar matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas virzienu. Šīs izglītības programmas realizācijā pastiprināta uzmanība tiek pievērsta dabaszinību priekšmetu un informātikas apguvei. Skola piedāvā iespēju iegūt pamatizglītību jauniešiem pēc obligātā izglītības vecuma, kā arī vidusskolas latviešu mācībvalodas klasēs tiek piedāvāta iespēja apgūt arī vispārizglītojošo kursu. 

Skolēni katru gadu sekmīgi piedalās rajona mācību priekšmetu olimpiādēs, ar labiem panākumiem startē Rēzeknes novada un reģiona konkursā “Erudīts”. Savas zināšanas un prasmes skolēni parāda, piedaloties starpnovadu apvienotajās zinātniski pētniecisko darbu konferencēs, kā arī Latgales reģiona un valsts konferencēs. Apmēram 80% absolventu ik gadu iestājas augstākajās mācību iestādēs un sekmīgi turpina studijas. 

Skola darbojas kā Ekselences - inovatīvās pieredzes skola. Inovatīvās pieredzes skolas statuss apliecina atbilstību noteiktiem kvalitātes kritērijiem, kas norāda, ka šajā skolā ir iespējams gūt kvalitatīvu inovatīva mācību darba pieredzi attiecīgajos mācību priekšmetos - dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos.

Viļānu vidusskolu kopš 1986.gada vada skolas direktors Pēteris Tretjuks. 2013./2014.m.g. Viļānu vidusskolā mācības uzsāka 528 skolēni.

Kontaktinformācija

Direktors: Pēteris Tretjuks

Tālrunis: 64628040, 64662917 (P. Tretjuks)

E-pasts: vilanuvidusskola@gmail.com

Tīmekļa vietne: vilanuvidusskola.blogspot.com

Adrese: Rēzeknes iela 1A, Viļāni, Viļānu novads, LV - 4650
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A