Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības finanšu komitejas sēde notiks 19. janvārī

Viļānu novada pašvaldības finanšu komitejas sēde notiks 19. janvārī

Viļānu novada pašvaldības finanšu komitejas sēde notiks 19. janvārī plkst.15.00 domes zālē (Kultūras laukums 1A, Viļāni).

Darba kārtībā:

1.Par Viļānu novada pašvaldības darbu 2017.gadā.

2. Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu.

3.Par saistošo noteikumu Nr.102 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2018.gadam“ izdošanu.

 4. Par nomas attiecību izbeigšanu.

5. Par nomas attiecību  pagarināšanu.

6. Par zemes iznomāšanu.

7. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.

8. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.

9. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.

10. Par nekustamā īpašuma izsoli.

11. Par lēmuma atcelšanu.

12. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

13. Par nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra Nr.78480060517 atsavināšanu.

14. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālā izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2017./2018.m.g.

15. Par sadarbību ar SIA „MG Latgolas Bolss”.

16.Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

17.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.

18.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

19.Par medību tiesību iznomāšanu.

20.Par sociālo gultu diennakts izmaksām.

21.Par būvvaldes pakalpojumiem.

22.Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .

23. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

24.Informācija par  SIA “Viļānu namsaimnieks” valdes locekļa kandidātiem.

2018-01-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A