Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 25. janvārī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 25. janvārī

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 25. janvārī plkst.15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

1.Par Viļānu novada pašvaldībā strādājošo amatu saraksta un mēnešalgu apstiprināšanu.

2.Par saistošo noteikumu Nr.102 „Par Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta un speciālā budžeta kopsavilkumu 2018.gadam“ izdošanu.

3. Par nomas attiecību izbeigšanu.

4. Par nomas attiecību  pagarināšanu.

5. Par zemes iznomāšanu.

6. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.

7. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.

8. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.

9. Par nekustamā īpašuma izsoli.

10. Par lēmuma atcelšanu.

11. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.

12. Par nekustamā īpašuma „Darbnīcas”, Dekšāres pag., Viļānu nov. ar kadastra Nr.78480060517 atsavināšanu .

13. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu cenrāža apstiprināšanu 2017./2018.m.g.

14. Par sadarbību ar SIA „MG Latgolas Bolss”.

15.Par dalību Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā aktīvā nodarbinātības pasākumā „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi”.

16.Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.

17.Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.

18.Par medību tiesību iznomāšanu.

19.Par sociālo gultu diennakts izmaksām.

20.Par būvvaldes pakalpojumiem.

21.Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .

22. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.

23.Par atbrīvošanu no ēdināšanas maksas Viļānu novada vispārējās izglītības iestādēs 2017/2018. mācību gadā.

24. Par pašvaldības autoceļu un ielu finansēšanai paredzētās valsts budžeta valsts autoceļa fonda programmas mērķdotācijas  izlietojuma programma 2018.-2020. apstiprināšanu.

25.Par administratīvo aktu piespiedu izpildi un parāda piedziņu.

26. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.

27. Par pabalstu krīzes situācijā.

28. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.

29.Vladimira Ribakova ievietošanu ilgstošas sociālās aprūpes iestādē.

30. Par Sociālās un dzīvokļu komisijas nosaukuma maiņu un jauna komisijas nolikuma apstiprināšanu.

31. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.

32. Par dzīvojamās telpas īres pagarināšanu.

33. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.

34. Par dzīvojamās telpas īres grozīšanu.

35.Informācija.

2018-01-23
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A