Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 28. martā

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 28. martā

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 28. martā plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja iecelšanu amatā.
 2. Par SIA „VIĻĀNU SILTUMS” 2018. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
 3. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” 2018. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
 4. Par SIA „Viļānu slimnīca” 2018. gada pārskatu un zvērināta revidenta ziņojumu.
 5. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 6. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 7. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 8. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 9. Par zemes vienību apvienošanu.
 10. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 11. 1Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 12. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
 13. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 14. Par zemes iznomāšanu.
 15. Par kustamās mantas atsavināšanu.
 16. Par medību tiesību iznomāšanu.
 17. Par dalību Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras rīkotajā izstādē „Uzņēmēju dienas Latgalē 2019”.
 18. Par projekta „Pūšaminstrumentu spēles programmu materiāltehniskās bāzes uzlabošana” apstiprināšanu.
 19. Par Viļānu novada pašvaldības savstarpējiem norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem 2019. gadā.
 20. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu.
 21. Par projekta “Vasaras meistardarbnīcas “Nāc, stājies blakus un spēlējam”” apstiprināšanu.
 22. Par projekta „Viļānu novadpētniecības muzeja ekspozīcijas "Latgale un tās iedzīvotāji XIX. gs. poļu pētnieces Stefānijas Uļanovskas etnogrāfiskajos darbos” modernizācija” apstiprināšanu.
 23. Par Dekšāru pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes izveidošanu.
 24. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības komisiju sastāvos.
 25. Par izmaiņām Sociālās, kultūras un izglītības komitejas sastāvā.
 26. Par maksas pakalpojumiem Viļānu novadā.
 27. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
 28. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
 29. Par deputāta A.Puduļa iesnieguma izskatīšanu.
 30. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 31. Par sociālā dzīvokļa maiņu.
 32. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76.
 33. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.62.
 34. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.58.
 35. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 36. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 37. Par aprūpes pakalpojuma apmaksu V.R.
 38. Informācija.
2019-03-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A