Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 21. novembrī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2019. gada 21. novembrī

Viļānu novada pašvaldība informē: Sēde notiks 2019.gada 21.novembrī Viļānu novada domes zālē plkst.15.00.

Darba kārtībā:
1.   Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
2.   Par nomas attiecību izbeigšanu.
3.    Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
4.    Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
5.    Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
6.    Par nomas attiecību pagarināšanu.
7.    Par zemes iznomāšanu.
8.    Par nekustamā īpašuma „Pirtnieki” ar kadastra Nr.78480070709 atsavināšanu.
9.    Par nekustamā īpašuma „Obeļi” ar kadastra Nr.78480060016 atsavināšanu.
10.  Par nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.78480060309 atsavināšanu .
11.  Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
12.  Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
13.  Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
14.  Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
15.  Par Viļānu novada pašvaldības kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
16.  Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2019. gada pamatbudžetā.
17.  Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
18.  Par iesnieguma izskatīšanu.
19.   Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
20.   Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
21.   Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu.
22.   Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
23.   Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
24.  Par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
25.  Informācija.

2019-11-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A