Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018.gada 24. maijā

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018.gada 24. maijā

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 24. maijā plkst.15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtība:

 1. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos pirms termiņa.
 2. Par valsts nodevas atvieglojuma piemērošanu.
 3. Par atļaujas sniegšanu.
 4. Par iesnieguma izskatīšanu.
 5. Par Viļānu novada pašvaldības bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu.
 6. Par Viļānu novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras mēnešos.
 7. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 8. Par nomas attiecību  pagarināšanu.
 9. Par zemes iznomāšanu.
 10. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 12. Par zemes vienību apvienošanu.
 13. Par nomas līguma grozīšanu.
 14. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 15. Par nekustamā īpašuma izsoli.
 16. Par zemes domājamās daļas nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 17. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
 18. Par sadarbību starp Rabka-Zdrój (Polijas Republika) un Viļānu novada pašvaldību.
 19. Par godalgotu vietu olimpiādē, konkursos un sacensībās skolēniem.
 20. Par kļūdaini aprēķināto nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 21. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nodokļu parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
 22. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 23. Par izmaiņām SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” maksas tarifos.
 24. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu.
 25. Par nokavējuma procentu aprēķināšanas kārtību SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” klientiem.
 26. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamas mantas atsavināšanu.
 27. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 29. marta lēmumā Nr.4 41§ “Par Latgales plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2018.-2020.g. saskaņošanu un dalību plāna īstenošanā” .
 28. Par bērnu ēdināšanu vasaras atpūtas grupas laikā.
 29. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 30. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 31. Par dzīvojamās telpas īres pagarināšanu.
 32. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 33. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
 34. Par deklarētas dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 35. Informācija.
2018-05-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A