Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 28. jūnijā

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 28. jūnijā

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 28. jūnijā plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par atbalstu vasaras meistardarbnīcām.
 2. Par iesniegumu izskatīšanu.
 3. Par Viļānu novada pašvaldības Ētikas komisijas nolikuma apstiprināšanu.
 4. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
 5. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 6. Par nomas attiecību  pagarināšanu.
 7. Par zemes iznomāšanu.
 8. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 9. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 10. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 11. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemesgrāmatā.
 12. Par nomas līguma izbeigšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-14, Dekšāres, Dekšāres pag., Viļānu novads, pārdošanu otrajā izsolē.
 14. Par nekustamā īpašuma „Stirniņas” ar kadastra Nr.78980010010 atsavināšanu .
 15. Par zemes vienības izveidi un nomas līguma noslēgšanu.
 16. Par nekustamā īpašuma izsoli.
 17. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 9-18, Dekšāres, Dekšāres pag.,  
 18. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 19. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu .
 20. Par 2017.gada publiskā pārskata apstiprināšanu .
 21. Par Viļānu novada pašvaldības iekšējiem noteikumiem „Tirgus izpētes kārtība Viļānu novada pašvaldībā”.
 22. Par iesnieguma izskatīšanu.
 23. Par iesnieguma izskatīšanu.
 24. Par atbalstu grāmatas izdošanai.
 25. Par sociālās dzīvojamās platības īres līguma pagarināšanu.
 26. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozīšanu.
 27. Par dzīvojamās telpas īres pagarināšanu.
 28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 29. Informācija.
2018-06-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A