Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 27. decembrī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 27. decembrī

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 27. decembrī plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par līguma termiņa pagarināšanu.
 2. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu.
 3. Par Dekšāres pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amata            .
 4. Par izmaiņām Medību koordinācijas komisijas sastāvā.
 5. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 6. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 7. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 8. Par zemes iznomāšanu.
 9. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 10. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 11. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 12. Par nomas līguma grozīšanu.
 13. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 14. Par zemes vienību nomas tiesību izsolēm.
 15. Par nekustamā īpašuma „Upmale” ar kadastra Nr.78980060102 atsavināšanu.
 16. Par zemes gabala piekritību pašvaldībai.
 17. Par zemes nomas līgumu noslēgšanu.
 18. Par samaksas samazināšanu par patstāvīgā lietošanā piešķirto zemi .
 19. Par pašvaldības autoceļu vai to posmu uzturēšanas klašu apstiprināšanu.
 20. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
 21. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
 22. Par līdzekļu piešķiršanu draudzei.
 23. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
 24. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” pamatkapitāla palielināšanu.
 25. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018.gada budžetā-ziedojumi un dāvinājumi.
 26. Par aizņēmumu atmaksu pirms termiņa.
 27. Par inventarizācijas rezultātiem Viļānu vidusskolas  bibliotēkā.
 28. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 29. Par sociālā dzīvokļa piešķiršanu.
 30. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 31. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 32. Par ziņu anulēšanu.
 33. Informācija.


2018-12-27
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A