Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 25. oktobrī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 2018. gada 25. oktobrī

Viļānu novada pašvaldība informē: domes sēde notiks 25. oktobrī plkst. 15.00 Viļānu novada pašvaldības zālē.

Darba kārtībā:

 1. Par pašvaldības budžetā ieskaitāmo nekustamā īpašuma nodokļa parādu un ar tiem saistītās nokavējuma naudas dzēšanu.
 2. Par bezmantinieku mantas nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu.
 3. Par nomas attiecību pagarināšanu.
 4. Par zemes iznomāšanu.
 5. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 6. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 9. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 10. Par SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kustamās mantas atsavināšanu trešajā izsolē.
 11. Par nomas līgumu grozīšanu.
 12. Par lēmuma atcelšanu.
 13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nākotnes iela 4-3, Viļāni, Viļānu novads, pārdošanu izsolē.
 14. Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 15. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 16. Par izmaiņām  SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” maksas pakalpojumos.
 17. Par iesniegumu izskatīšanu.
 18. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžetā.
 19. Par pamatlīdzekļu norakstīšanu.
 20. Par Viļānu novada jaunatnes politikas stratēģijas 2019.-2025.gadam izstrādes uzsākšanu.
 21. Par izmaiņām Viļānu novada pašvaldības amatu vienību sarakstā.
 22. Par bibliotēkas krājumu norakstīšanu.
 23. Par Viļānu novada pašvaldības mērķdotāciju sadali .
 24. Par košumkrūmu norakstīšanu Viļānu pilsētas teritorijā.
 25. Par košumkrūmi norakstīšanu Strupļu parka teritorijā, Sokolku pagastā.
 26. Par Viļānu novada Teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam izstrādes uzsākšanu.
 27. Par grozījumiem 2016.gada 21.aprīļa Viļānu novada pašvaldības domes lēmumā Nr.5 18§ „Par Viļānu novada pašvaldības nozīmīgāko grants ceļu būvniecības vai pārbūves apstiprināšanu atbilstoši noteiktajiem kritērijiem dalībai projektu konkursā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”.
 28. Par grozījumiem 2015.gada 24.septembra Viļānu novada pašvaldības domes lēmumā Nr.12 47§ „Par dalību projektu konkursā ”Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos””.
 29. Par „Viļānu novada attīstības programmas 2015.-2022. gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju”.
 30. Par pamatkapitāla samazināšanu.
 31. Par sociālā dzīvokļa īres līguma pagarināšanu.
 32. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 33. Par dzīvojamās telpas īres līguma pagarināšanu.
 34. Par iekļaušanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
 35. Informācija.
2018-10-22
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A