Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības domes sēde

Viļānu novada pašvaldības domes sēde

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 10. augustā plkst.15.00 Viļānu novada domes zālē. 

Darba kārtība: 

 1. Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Rēzeknes pilsētas domes pārvaldi “Sociālais dienests”.
 2. Par Viļānu vidusskolas iesnieguma izskatīšanu.
 3. Par transporta piešķiršanu biedrībai “Dekšāru Sudrablāse”.
 4. Par inventarizācijas rezultātiem Dekšāres pagasta pārvaldes bibliotēkā.
 5. Par pašvaldības kapitālsabiedrību kapitāla daļu īpašnieka turētāja  apstiprināšanu.
 6. Par vēlēšanu komisijas izveidi.
 7. Par pamatlīdzekļu izslēgšanu no uzskaites.
 8. Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.94  „Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Viļānu novadā”.
 9. Par līdzfinansējuma piešķiršanu Viļānu invalīdu biedrībai .
 10. Par SIA „Viļānu siltums” pamatkapitāla palielināšanu.
 11. Par atļaujas izsniegšanu publiska pasākuma rīkošanai.
 12. Par SIA „Viļānu slimnīca” pamatkapitāla palielināšanu.
 13. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 14. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 15. Par nomas attiecību  pagarināšanu.
 16. Par zemes iznomāšanu.
 17. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 18. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 19. Par nekustamā īpašuma izsoles rezultātu apstiprināšanu.
 20. Par 2016.gada publiskā pārskata apstiprināšanu .
 21. Par Viļānu Romas katoļu draudzes priestera Rinalda Stankēviča iesniegumaizskatīšanu.
 22. Par naudas līdzekļu piešķiršanu.
 23. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2013. gada 10. oktobra saistošajos noteikumos Nr.55 “VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS”.
 24. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
 25. Par līdzekļu piešķiršanu transportlīdzekļa iegādei.
 26. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājuma risināšanā- pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā.
 27. Par sociālās dzīvojamās platības piešķiršanu.
 28. Par personas aprūpi mājās .
 29. Par deklarētās dzīvesvietas adreses anulēšanu.
 30. Par dzīvojamās telpas īres līguma grozījumiem.
 31. Par Viļānu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.95 „Sociālo dzīvokļu      izīrēšanas kārtība Viļānu novadā”.
 32. Informācija.
2017-08-08
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A