Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldības budžets 2013.gadam

Pamatbudžeta ieņēmumi

Viļānu novada pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu kopējais apjoms 2013. gadā prognozēts 4.625 miljoni latu apmērā ( skat. attēlu). Naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu pamatbudžeta kontos un skaidras naudas atlikums pamatbudžeta kasē 504284 lati. Pieejamie finanšu resursi izdevumu segšanai 2013. gada pamatbudžetā 5 129 316 latu apmērā.

Ieņēmumi no nodokļu ieņēmumiem plānoti 1 152 847 latu apmērā, tas ir 25 % no kopējo pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem. No kopējo nodokļu ieņēmumu apjoma ieņēmumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa plānoti 1 054 477 latu apmērā, bet nodokļu ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokļa ir plānots 98 370 latu apmērā.

Nenodokļu ieņēmumi plānoti 39111 latu apmērā jeb 1% no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. No kopējiem nenodokļu ieņēmumiem ieņēmumi no pašvaldības budžeta procentu ieņēmumiem par kontu atlikumiem plānoti450 latu apmērā, valsts un pašvaldību nodevas, kuras ieskaita pašvaldību budžetā plānoti 173300 latu, sodi un sankcijas – 4200 latu, bet pārējie nenodokļu ieņēmumi plānoti 11124 latu apmērā. Ieņēmumi no īpašumu pārdošanas 6 007 lati.

Maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi plānoti 69 190 latu apmērā, jeb 1 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumiem.

Lielākie pašvaldības ieņēmumi 2013. gada pamatbudžetā ir plānoti no transfertu ieņēmumiem. Tā 2013.gadā transfertu ieņēmumi plānoti 3.3 miljoni latu apmērā, kas ir 73 % no kopējiem pamatbudžeta ieņēmumiem. No kuriem pašvaldību budžetā saņemtā valsts budžeta mērķdotācijas 441690 latu apmērā, kas tiks izlietota pedagoģisko darbinieku atalgojumiem. Pašvaldību budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda plānota 1 062277 latu apmērā. Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības finansētajiem projektiem (pasākumiem) īstenošanā 1 784917 latu apmērā. Ieņēmumi izglītības funkciju nodrošināšanai plānoti 75000 latu apmērā.

Pamatbudžeta izdevumi.

Pamatbudžeta izdevumi 2013. gadam ir plānoti 5.060 miljonu latu apmērā, tai skaitā aizņēmumu atmaksai 122 364 latu apmērā, plānotā rezerve budžeta neizpildes gadījumā 52 724 latu apmērā. Pašvaldības 2013. gada pamatbudžeta izdevumi bez aizņēmumiem ir plānoti 4 937 905 latu apmērā (skat. attēlu).

Vislielākais izdevumu apjoms 2013.gada novada pašvaldības pamatbudžetā ir plānoti  ekonomiskajai darbībai ir paredzēts finansējums 1 807441 latu apmērā jeb 38 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Šie līdzekļi plānoti izlietot ES līdzfinansēto projektu īstenošanai. Lielākie izdevumi ir plānoti Eiropas Savienības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0/12/APIA/SM031 „Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā , a/c P58 posms 0,5-2,5 km”.

Izglītībai tiek plānots izlietot 1 621 386 latu apmērā jeb 33 % no pašvaldības izdevumiem. Plānotie izglītības iestāžu izdevumi plānots izlietot pirmsskolas izglītības iestāžu, Dekšāru pamatskolas, Viļānu vidusskolas, Viļānu mūzikas un mākslas skolas izglītības iestāžu uzturēšanai un pedagogu atalgojumiem, kā arī norēķiniem par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem.

Sociālai aizsardzībai plānots izlietot 415 943 latus jeb 8 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem. Sociālās aizsardzības līdzekļus tiek plānots izlietot sociālā centra „Cerība” izdevumu segšanai, sociālā dienesta, norēķinu par sociālās palīdzības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī sociālajiem pabalstiem. 2013. gadā sociālajiem pabalstiem tiek plānots izlietot 267 000 latus.

Izpildvaras un likumdošanas varas institūciju izdevumu segšanai tiek plānots izlietots 550 799 latu jeb 11 % no kopējiem pašvaldības izdevumiem. No kopējiem izpildvaras un likumdošanas varas institūciju izdevumiem tiek plānots izlietot novada pašvaldības pārvaldes izdevumu segšanai, Dekšāru pagasta pārvaldes un Sokolku pagasta pārvaldes izdevumu segšanai.

Iekšējā parāda apkalpošanai plānots izlietot 66 066 latus.

Atpūta, sports, kultūra un reliģija tiek plānots finansējums 261 983 latu jeb 5% no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem apmērā. Uz šo nozari plānots attiecināt izdevumus novada kultūras iestāžu uzturēšanai.

Pašvaldības teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas izdevumu segšanai ir plānots finansējums 129 686 latu jeb 3 % no kopējiem pašvaldības pamatbudžeta izdevumiem apmērā. Šie izdevumi galvenokārt ir saistīti ar labiekārtošanas un kapsētu uzturēšanu.

Sabiedriskā kārtība un drošība izdevumu finansēšanai ir plānoti 19 820 lati.

Veselība izdevumu segšanai ir plānoti 12 057 lati. Šīs nozares izdevumi ir saistīti ar feldšeru veselības punktu Atspukā, Dekšārēs un Sokolkos uzturēšanu.

Viļānu novada pašvaldības saistības.

2013. gadā plānots atmaksāt aizņēmumus Valsts kasei 122 364 latu apmērā.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets.

Viļānu novada pašvaldības speciālais budžets 2013. gadam tiek plānots 72 651 latuapmērā t.sk. pašvaldības speciālā budžeta kontu atlikumi perioda sākumā – vides aizsardzības kontā4883 lati, autoceļu ( ielu) fonda kontā 36 710 lati, kas tiek plānoti 2013. gada izdevumu segšanai. 

93 % no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem veido autoceļu ( ielu) fonda ieņēmumi – transferti. Ieņēmumi no dabas resursu nodokļa tiek plānoti 7 % apmērā no kopējiem speciālā budžeta ieņēmumiem.

Viļānu novada pašvaldības speciālā budžeta izdevumi ir plānoti 105  61 latu apmērā.

No kopējiem speciālā budžeta līdzekļiem vides aizsardzībai plānots izlietot 1 200 latu. Pašvaldības autoceļu (ielu) ikdienas uzturēšanas izdevumu segšanai plānots izlietot 103 861 latus.

Informāciju sagatavoja Irēna Stafecka Viļānu novada pašvaldības Galvenā grāmatvede

2013-04-05
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A