Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība rīko Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto, lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību izsoli

Viļānu novada pašvaldība rīko Viļānu novada pašvaldībai piekritīgo neapbūvēto, lauksaimniecībā izmantojamo zemes vienību izsoli

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības administratīvā ēka pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 2019. gada 7.maijā saskaņā ar tabulā minēto informāciju. Zemes vienību raksturojums norādīts izsoles noteikumu pielikumā Nr.1.

N.P.K.

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība

Zemes vienības atrašanās vieta

Izsolē noteiktā sākuma nomas maksa gadā

 

 

Izsoles laiks

1.

78980030452

2,40

Viļānu pagasts

2,00%

15.15

2.

78980010272

2,29

Viļānu pagasts

2,00%

15.30

3.

78980010108

1,30

Viļānu pagasts

3,50%

15.45

4.

78980010288

0,69

Viļānu pagasts

6,50%

16.00

5.

78980010258

0,71

Viļānu pagasts

6,00%

16.15

6.

78900030205

1,00

Sokolku pagasts

4,00%

16.30

Objekta izsoles sākumcena ir noteikta saskaņā ar tabulā (skat. pielikumā) minēto informāciju no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Nomas tiesību izsoles solis – 0,5% (pus procents) no Valsts zemes dienesta noteiktās zemes vienības kadastrālās vērtības attiecīgajā gadā.

Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot un vienojoties par apskates laiku pa tālruni-64662424.

Izsoles dalībniekus reģistrē Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā, no sludinājuma publiskošanas brīža Viļānu novada pašvaldības mājas lapā līdz 2019.gada 3.maija pulksten 10.00.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties interneta vietnē www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā, pēc adreses: Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads, 1.6.kabinetā, darba dienās, darba laikā.

Izsoles noteikumi (Pdf)

2019-04-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A