Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Tālumi”, Viļānu pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78980100407, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,4921 ha.

Izsole notiks 2017.gada 12.jūnijā plkst.14.15, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 850,00. Izsoles solis – EUR 50,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 12.jūnija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības A/S „LIS Latgale”, reģ.Nr.40003020723.

Nodrošinājuma nauda EUR 85,00 un reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2017.gada 12.jūnija plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei – „Tālumi”, Viļānu pag., Viļānu nov.”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapāwww.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

 Izsoles noteikumi (Docx)

2017-05-10
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A