Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība izsolē pārdod nekustamo īpašumu

Viļānu novada pašvaldība pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu – „Kūdriņa”, Sokolku pag., Viļānu nov., kadastra Nr.78900030278, kas sastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 2,35 ha. Izsole notiks 2017.gada 10.jūlijā plkst.14.30, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni. Izsoles nosacītā cena/ sākumcena – EUR 3400,00. Izsoles solis – EUR 100,00. Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2017.gada 10.jūlija plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldībā 1.6.kabinetā un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti. Pirmpirkuma tiesības Mārim Zvīdriņam.

Nodrošinājuma nauda EUR 340,00 un reģistrācijas nauda EUR 50,00 līdz 2017.gada 10.jūlija plkst.10.00 jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības, reģ.Nr.90009114114, AS Swedbank kontu Nr. LV73HABA0551026165229, ar norādi „Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda izsolei – „Kūdriņa”, Sokolku pag., Viļānu nov.”, vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā 30 dienu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu vai jānoslēdz nomaksas līgums.

Izsolāmais īpašums apskatāms tā atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662424. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā darba dienās darba laikā.

Izsoles noteikumi (Docx)

2017-05-29
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Draugiem Facebook
A A A