Aktualitātes

Viļānu novada pašvaldība iznomā telpas

Viļānu novada pašvaldība iznomā telpas

Viļānu novada pašvaldība iznomā telpas Rēzeknes ielā 1A, Viļānos (Viļānu vidusskola) bufetes pakalpojuma sniegšanai

Nomas objekts – nekustamā īpašuma Rēzeknes iela 1A, Viļānos, Viļānu vidusskolas bufete (52.telpa), platība – 36,6m2, lietošanas mērķis – skolas bufetes pakalpojumu sniegšana.

Nosacītās nomas maksas apmērs EUR 20,00 mēnesī, izsoles solis EUR 5,00.

Nomas termiņš (gadi) – 3 gadi.

Pretendentu pieteikšanās termiņš un vieta – līdz 2014.gada 11.decembra, plkst.15.00, Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā.

Izsoles veids – mutiska, pirmā izsole.

Izsoles vieta un datums – Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļānos, 2014.gada 15.decembris, plkst. 15.00

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties Viļānu novada pašvaldības 1.6.kabinetā, kā arī Viļānu novada pašvaldības mājas lapā internetā www.vilani.lv

Kontaktpersona: Komisijas priekšsēdētāja Irina Klimanova, tālr.64662424, e-pasts: irina.klimanova@vilani.lv

2014-11-25
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A