Aktualitātes

Viļānu novada domes sēde notiks 14. septembrī

Viļānu novada domes sēde notiks 14. septembrī

Viļānu novada pašvaldības domes sēde notiks 14. septembrī plkst. 15.00 Viļānu novada domes zālē. 

Darba kārtība: 

 1. Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Viļānu invalīdu biedrību.
 2. Par aprēķināto procentu norakstīšanu.
 3. Par vēlēšanu komisijas ievēlēšanu.
 4. Par Viļānu Mūzikas un mākslas skolas izglītības programmu cenrāžaapstiprināšanu.
 5. Par nomas attiecību izbeigšanu.
 6. Par nomas attiecību  pagarināšanu.
 7. Par zemes iznomāšanu.
 8. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam īpašumam.
 9. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 10. Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai.
 11. Par dzīvokļa ierakstīšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai.
 12. Par nekustamā īpašuma izsoli.
 13. Par nekustamā īpašuma – dzīvokļa Celtnieku ielā 8-17, Viļānos pārdošanu otrajā izsolē.
 14. Par grozījumiem Viļānu novada domes 18.02.2015. lēmumā „Par zemes gabala ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda un nodošanu atsavināšanai”.
 15. Par nosacītas cenas apstiprināšanu atsavināmajam dzīvoklim.
 16. Par zemes ierīcības projekta izstrādi.
 17. Par materiālo pabalstu uzsākot mācību gadu 1.klases skolēniem, kas mācās Viļānu novada izglītības iestādēs, kuru deklarētā dzīves vieta ir citās pašvaldībās.
 18. Par LR IZM Rēzeknes tehnikuma direktores iesnieguma izskatīšanu.
 19. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības 2017. gada pamatbudžetā.
 20. Par Viļānu novada pašvaldības administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijas izveidošanu.
 21. Par  Viļānu vidusskolas skolotājas Elzas Samuilovas iesnieguma izskatīšanu.
 22. Par būvdarbu izpildes gaitu un 2017.gada 29.maija Līguma par Projekta„Sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu Viļānu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē ”Raiņa ielā 33b, Viļānos būvniecības darbu veikšanu (SAM 4.2.2.) izpildes termiņa pagarināšanu.
 23. Par  ēdināšanas  izdevumiem  Viļānu  novada  vispārējās  un pirmsskolas izglītības  iestādēs  2017/2018. mācību gadam.
 24. Par sociālās dzīvojamās īres līguma pagarināšanu.
 25. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.76.
 26. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.62.
 27. Par grozījumiem Viļānu novada pašvaldības saistošajos noteikumos Nr.84.
 28. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā.
 29. Par dzīvojamās telpas īres līguma termiņa pagarināšanu.
 30. Par izslēgšanu no palīdzības reģistra dzīvokļu jautājumu risināšanā.
 31. Par ierakstīšanu dzīvojamās telpas īres līgumā.
 32. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā– pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu izīrēšanā .
 33. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļa jautājumu risināšanā – īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu.
 34. Par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu.
 35. Informācija.
2017-09-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A