Veidlapas būvvaldes pakalpojumu saņemšanai

Plānošanas un arhitektūras uzdevuma/būves nojaukšanas uzdevuma izsniegšana

Lai realizētu būvniecības ieceri un uzsāktu būvprojektēšanu, būvniecības ierosinātājs Būvvaldē iesniedz būvniecības iesniegumu – uzskaites karti

Pilns pakalpojuma apraksts portālā www.latvija.lv
 
Izziņa par būves neesamību
 
Būvvalde pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai, ja tāda nav, tiesiskā valdītāja pieprasījuma saņemšanas izdod izziņu par būves neesamību dabā iesniegšanai valsts vai pašvaldības iestādēs.
 
 
Būvatļaujas izsniegšana
 
Būvatļauja ir dokuments, kas apliecina tiesības uzsākt un veikt būvdarbus. Patvaļīga būvniecība nav pieļaujama. Pieprasījumu būvatļaujas saņemšanai var iesniegt būvvaldē pēc tam, kad ir būvvaldē akceptēts būvprojekts.
 
 
 
 
 
 
Pilns pakalpojuma apraksts pieejams portālā www.latvija.lv
 
Būves vai būves daļas vienkāršota renovācija vai vienkāršota rekonstrukcija
 
Lai realizētu vienkāršotas renovācijas vai vienkāršotas rekonstrukcijas ieceri, ierosinātājs vienojas ar atbildīgo projektētāju par ieceres dokumentācijas izstrādi un aizpilda apliecinājuma karti. To paraksta projektētājs, pasūtītājs, un tā ir jāakceptē būvvaldē. Pēc akcepta saņemšanas var tikt uzsākti būvdarbi. Būvatļaujas izsniegšana un pieņemšana ekspluatācijā nav paredzēta.
 
 
Pilns pakalpojuma apraksts pieejams portālā www.latvija.lv
 
Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā
 
Pieņemšanas ekspluatācijā akts dod tiesības uzsākt būves ekspluatāciju atbilstoši būves projektētajai funkcijai un tālāk formēt būves īpašuma tiesības. Būvvalde izskata iesniegto dokumentāciju un vienojas ar iesniedzēju par komisijas ierašanos pieņemamajā objektā un noformē aktu, ko pēc apstiprināšanas izsniedz pieprasītājam. Būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā akta noformēšanai Būvvaldē fiziska persona iesniedz vienotas formas apliecinājumu par būves gatavību ekspluatācijai.
 
 
Pilns pakalpojuma apraksts pieejams portālā www.latvija.lv
 
Gadījumos, kad nepieciešams sniegt papildus informāciju, var izmantot brīvas formas iesniegumu
 
Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A