Sociālā atbalsta centrs "Cerība"


Adrese: Celtnieku iela 7-31, Viļāni, LV - 4650

Tālrunis: 24919651

E-pasts: sac.ceriba@inbox.lv 

Darba laiks: 800-1700

SAC “Cerība” vadītāja Dana Brence, tālr.: 24919651

Darbinieki:

 • Sociālā darbiniece Nadežda Markelova, tālr.: 24919651 (darba laiks: no 800-1800, un no 800-1700 ziemas mēnešos)
 • Psihologs Alīna Gailuma, tālr. 26440955 (darba laiks: otrdiena, trešdiena no 800- 1230; 1230-1630, piektdiena 800-1200)
 • Virtuves darbiniece Jevdokija Klimentjeva, tālr.: 24919651   (darba laiks: no 800- 1700)

Sociālā atbalsta centra (turpmāk tekstā- SAC) pakalpojuma mērķi un uzdevumi:

 • veicināt pirmspensijas un pensijas vecuma personu, ģimeņu ar bērniem un bērnu, kuri pakļauti sociālās atstumtības riskam, personu ar funkcionāliem traucējumiem, bezdarbnieku, personu, kuras atbrīvotas no ieslodzījuma, ielu bērnu, nepilngadīgo māmiņu, jauniešu pēc ārpusģimenes aprūpes, u.c. riskam pakļauto pašvaldības iedzīvotāju iespējas integrēties sabiedrības dzīvē un palielināt viņu pašnoteikšanās un pašaprūpes iespējas, mazināt sociālās atstumtības riskus un sekas;
 • organizēt lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sociālo iemaņu un prasmju apgūšanu, pilnveidošanu;
 • sniegt psihosociālu atbalstu personām un ģimenēm viņu problēmsituāciju risināšanā, kā arī krīzes situācijās;
 • sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

Pakalpojumi: (Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Viļānu novada pašvaldības saistošiem  noteikumiem Nr.84 “Sociālie pakalpojumi un to piešķiršanas kārtība Viļānu novadā”.)

 • psihologa pakalpojums;
 • atbalsta un/vai izglītojošās grupas pakalpojums;
 • SAC “Cerība” bērnu nodaļas pakalpojums;
 • veselības grupas pakalpojums;
 • veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojums;
 • ēdināšanas pakalpojums;
 • diennakts uzturēšanās pakalpojums krīzes situācijā (krīzes istaba).

SAC "Cerība" NOLIKUMS

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A