Aktualitātes

Skolēnu uzņemšana Viļānu vidusskolā 2018./2019.mācību gadam

Skolēnu uzņemšana Viļānu vidusskolā 2018./2019.mācību gadam

Viļānu vidusskola uzņem 9.klašu absolventus mācībām 10.klasē sekojošās vidējās izglītības programmās:

 • Vispārējās vidējās izglītības programmā;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmā.

Dokumentu pieņemšana sākot ar 18.06.2018. Viļānu vidusskolā lietvedes kabinetā Nr.222.

Viļānu vidusskola piedāvā arī sekojošas izglītības programmas:

 • Pamatizglītības programmu (kods 21011111) 1.-9.klasēm latviešu mācībvalodā;
 • Pamatizglītības mazākumtautību programmu (kods 21011111) 1.-9.klasēm krievu mācībvalodā;
 • Vispārējās vidējās izglītības programmu (kods 31011011 ) 11.klasei latviešu mācībvalodā;
 • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena izglītības programmu (kods 31013011 ) 11. un 12.klasei latviešu mācībvalodā;
 • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma neklātienes nodaļā (kods 31011013) 12.klasei latviešu mācībvalodā.
Skolas īpašie piedāvājumi
 
 • Daudzpusīgs un kvalitatīvs izglītības programmu piedāvājums atbilstoši dibinātāja politikai un sabiedrības pieprasījumam.
 • Skolā ir iespējas apgūt B kategorijas autovadītāja tiesības.
 • Iestādē strādā pieredzes bagāti, savā darbā ieinteresēti, zinoši, profesionāli un radoši pedagogi.
 • Skolai ir piešķirts inovatīvās pieredzes skolas statuss.
 • Skolā darbojas augsti profesionāla atbalsta personāla grupa- speciālais pedagogs, psihologs, logopēds, sociālais pedagogs un medmāsa.
 • 1.-4. klašu skolēniem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt pagarinātās dienas grupas un ir iespēja pagarinātās dienas grupā atrasties līdz 17:00.
 • Aktīva skolēnu pašpārvalde, skolā tiek īstenotas interešu izglītības programmas, kas sniedz profesionālo ievirzi, piemēram, floristika un citi mākslu pulciņi, skolas avīze, literārās jaunrades pulciņi, interešu izglītības programmas projekta „Esi līderis” ietvaros, Panākumu Universitāte.
 • Saziņa ar vecākiem elektroniskajā skolas vidē E-KLASĒ. E- klases dienasgrāmatas 5.-12. klašu skolēniem.
 • Skolā ir pozitīva, skolēnus atbalstoša vide un labs mikroklimats kolektīvā.
 • Visiem skolēniem, kam nepieciešams, pašvaldība apmaksā sabiedriskā transporta izdevumus.
 • Skolai ir veselību veicinoša skolas statuss.
 • Vidusskolēni izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus un gūst sasniegumus starpnovadu, Latgales reģiona, valsts konferencē. Piedalās starptautiskajās skolēnu ZPD konferencēs.
 • Mācību sasniegumu uzskaite tiek veikta elektroniskā vidē, izmantojot E-KLASI.
 • Ļoti plašs, daudzveidīgs interešu izglītības programmu piedāvājums, kas sniedz ieguldījumu skolēnu vispusīgas personības attīstīšanā. Ir vairāk nekā 30 ārpusstundu nodarbību ievirzes.
 • Augsti skolēnu sasniegumi starpnovadu, reģiona un valsts olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās.
 • Nodrošināta iespēja skolēniem ar speciālajām vajadzībām iegūt savam veselības stāvoklim un attīstībai atbilstošu izglītību pēc iespējas tuvu dzīves vietai, paliekot kopā ar ģimeni un integrējoties vispārējās izglītības klasē.
 • Skolā tiek veicināta un atzinīgi novērtēta skolēnu un skolotāju radošā pašizpausme un sasniegumi.
 • Skolotāji popularizē savu pieredzi starpnovadu un starptautiskajās pedagoģiskās pieredzes konferencēs.
 • Skolā ir stabilas un interesantas tradīcijas, skola ievieš jaunas un kopj esošās tradīcijas.
 • Skolēniem pieejamas karjeras izvēles konsultācijas, nodrošināts mērķtiecīgs karjeras konsultanta darbs, realizēta karjeras izglītības programma.
 • Visās skolas telpās ir pieejams internets, katrā mācību priekšmetu kabinetā un sākumskolas kabinetos ir dators, projektors un dokumentu kamera, skolā ir 3 interaktīvās tāfeles, mobīlā planšetdatoru klase, robotikas pamatu apguves iespējas.
 • Mūsdienīgi mācību priekšmetu kabineti un kabineti, laboratorijas.
 • Iespēja darboties starptautiskās sadarbības projektā „ERASMUS+”.
 • Visi skolēni nodrošināti ar kvalitatīvām pusdienām, pašvaldība apmaksā pusdienas arī 5. un 6. klašu skolēniem.
 • Skola iesaistījusies programmās “Skolas auglis” un “Skolas piens”.
 • Skolēniem tiek nodrošinātas pašvaldības apmaksātas mācību ekskursijas.
 • Informācija par skolas dzīvi pieejama skolas avīzē “Kaleidoskops” un mājas lapā www.skola.vilani.lv.
 • Viļānu novada dome materiāli stimulē olimpiāžu, konkursu uzvarētājus un skolotājus, kuru skolēni valsts līmenī ir ieguvuši godalgotas vietas.
2018-07-19
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A