ESF

"PROTI un DARI!"

Nosaukums

“PROTI un DARI!”

Nr. 8.3.3.0/15/I/001

 

Programma

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

01.08.2016-31.12.2018

Mērķis

Attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) vai Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Projekta mērķa grupa

Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās, nestrādā, neapgūst arodu nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki.

Projekta kopējais budžets

8 999 975,19 EUR, t.sk. Eiropas Sociālās fonda finansējums 7 649 978,91 EUR un valsts budžets – 1 349 996,28  EUR

Informācija par projektu

Par projektu "PROTI un DARI!"

Publicitāte

"Viļānu Novada Vēstnesis"

www.vilani.lv

2016-07-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A