Aktualitātes

Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Paziņojums par zemes vienību izsoles rezultātiem

Pamatojoties uz Viļānu novada pašvaldības domes 2019.gada 30.maija sēdes lēmumu ”Par nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu” (protokols Nr.7, 2.§), noslēgti sekojoši zemes nomas līgumi un nomā nodotas pašvaldības tiesiskā valdījumā un īpašumā esošās zemes vienības:

Līguma noslēgšanas datums

Līguma numurs

Zemes vienības kadastra apzīmējums

Zemes vienības platība (ha)

Līguma darbības laiks

05.06.2019.

SP-2019/23

78900030205

0,70

No 05.06.2019. līdz 05.06.2024.

05.06.2019.

V-2019/24

78980030452

2,40

No 05.06.2019. līdz 05.06.2024.

2019-06-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A