Aktualitātes

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Paziņojums par teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Ar Viļānu novada pašvaldības domes 2018.gada 25. oktobra lēmumu Nr.13, 26§, ir uzsākta Viļānu novada teritorijas plānojuma izstrāde 2019.-2031.gadam. Pamatojoties uz veikto publiskā iepirkuma procedūru, Viļānu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA “METRUM” par Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031.gadam izstrādi.

Pašvaldība ir izvērtējusi nepieciešamību uzsākt jauna teritorijas plānojuma izstrādi, ņemot vērā, ka kopš šobrīd spēkā esošā teritorijas plānojuma apstiprināšanas, ir būtiski mainījusies plānošanas sistēma un būvniecības jomu reglamentējošie normatīvie akti.

Saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, pašvaldības teritorijas plānojums ir attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas prasības teritorijas izmantošanai un apbūvei, tajā skaitā funkcionālais zonējums, publiskā infrastruktūra, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, kā arī citi teritorijas izmantošanas nosacījumi.

Teritorijas plānojuma izstrādei ir būtiska loma, gan raugoties no sabiedrības kopējo interešu, gan no individuālo interešu skatu punkta (tiesību īstenošana un ierobežošana). Teritorijas attīstības plānošanā ievēro dažādus principus, no kuriem viens ir atklātības princips, līdz ar to teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādē ir liela nozīme sabiedrības iesaistīšanā un informēšanā.

SIA “METRUM” izstrādi pie Viļānu novada teritorijas plānojuma ir uzsākusi 2019. gada augustā, līdz ar to aicinām iedzīvotājus atkārtoti  iesaistīties novada teritorijas plānojuma izstrādē. Ja šobrīd ir radušies jauni priekšlikumi, vai, jūsuprāt, nepieciešami papildinājumi iepriekš iesniegtajos priekšlikumos, aicinām tos iesniegt jau tuvākajā laikā, kā arī iesaistīties turpmāk organizētajos sabiedrības iesaistes pasākumos – apmeklējot kādu no sabiedrības iesaistes pasākumiem, aizpildot aptaujas anketas vai iesniedzot iesniegumus un priekšlikumus.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus izvērtēšanai un/vai iekļaušanai teritorijas plānojuma 1.redakcijā vēl var iesniegt līdz 2019. gada 30.septembrim, personīgi iesniedzot Viļānu novada pašvaldībā vai sūtot pa pastu uz adresi: Kultūras laukums 1A, Viļāni, LV-4650. Fiziskām personām nepieciešams norādīt savu vārdu, uzvārdu, adresi, savukārt, juridiskām personām – nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi, lai varam rakstiski sniegt atbildes par Jūsu iesnieguma tālāku virzību.  Ja iesniegumu noformējat kā elektronisku dokumentu, tad lūdzam to sūtīt uz e-pasta adresi – novads@vilani.lv

Lūdzam iedzīvotājus būt atsaucīgiem un sekot līdzi Viļānu novada teritorijas plānojuma 2019.-2031. gadam izstrādes procesam!

 

2019-09-09
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A