Aktualitātes

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā

Viļānu novada dome 2018.gada 29.martā pieņēma lēmumu par lokālplānojuma projekta nekustamajā īpašumā Rēzeknes ielā 1b, Viļānos, Viļānu novadā nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai (protokols Nr. 4, 28.§).

Lokālplānojuma projekta publiskās apspriešanas laiks noteikts no 2018.gada 17.aprīļa līdz 2018.gada 15.maijam. Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 27. aprīlī plkst. 18:00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma projekta materiāliem varēs iepazīties Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas 2.stāvā 2.7.kab. darba laikā, tīmekļa vietnē www.vilani.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  www.geolatvija.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ieteikumus lokālplānojuma projekta izstrādei publiskās apspriešanas laikā var iesniegt (vai nosūtot pa pastu) Viļānu novada domē (adrese: Kultūras laukums 1a, Viļāni, Viļānu novads).

Jautājumu vai apmeklētāju pieņemšanas saskaņošanas laika gadījumā aicinām sazināties ar lokālplānojuma projekta izstrādes vadītāju Ivetu Piziču, tālrunis 64628031, e-pasts iveta.pizica@vilani.lv.

Sanāksme, kurā tiks izskatīti publiskās apspriešanas laikā saņemtie priekšlikumi un institūciju atzinumi tiks organizēta 2018.gada 22.maijā 18.00 Viļānu novada pašvaldības administrācijas ēkas zālē, Kultūras laukumā 1A, Viļānos.

Teritorijas funkcionālais zonējums un apgrūtinātās teritorijas (Pdf)

Inženiertīkli (Pdf)

Pārskats par lokālplānojuma izstrādi (Pdf)

Paskaidrojuma raksts (Pdf)

Projektējamie inženiertīkli (Pdf)

Teritorijas izmantošana un apbūves noteikumi (Pdf)

2018-04-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A