Pašvaldības nolikums

Viļānu novada pašvaldības nolikumā noteikts:

 • Pašvaldības teritoriālais iedalījums
 • Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka, un izpilddirektora pilnvaras
 • Domes pastāvīgo komiteju kompetence, to darba organizācija un nodrošinājums
 • Pašvaldības lēmumu projektu sagatavošanas kārtība un līgumu noslēgšanas procedūra
 • Domes darba reglaments
 • Iedzīvotāju pieņemšana un iesniegumu izskatīšanas kārtība
 • Kārtība, kādā personas var iepazīties ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem, noslēgtajiem līgumiem un domes sēžu protokoliem
 • Kārtība, kādā pašvaldības amatpersonas rīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem
 • Kārtība, kādā domes priekšsēdētāja nomaiņas gadījumā organizē lietvedības un dokumentu nodošanu  jaunajam domes priekšsēdētājam
 • Publiskās apspriešanas kārtība
 • Administratīvo aktu apstrīdēšanas kārtība

VIĻĀNU PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS (PDF) 

Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A