PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI

Igaunijas - Latvijas - Krievijas Pārrobežu sadarbības programma
Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 - 2013


Šis dokuments tika izveidots ar Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013. finansiālo atbalstu. Par šī dokumenta saturu pilnībā atbild Viļānu novada pašvaldību un tas neatspoguļo Programmas, iesaistīto valstu un Eiropas Savienības oficiālo viedokli.
 
Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007 – 2013 finansiāli atbalsta kopīgus pārrobežu attīstības pasākumus, lai uzlabotu reģiona konkurētspēju, izmantojot tā potenciālu un izdevīgo atrašanās vietu krustcelēs starp ES un Krievijas Federāciju.
 
Programmas mājaslapa: http://www.estlatrus.eu/
EuropeAid sadarbības biroja mājas lapa: http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm.
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A