Aktualitātes

Notika pirmā Attīstības programmas uzsākšanas sanāksme, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iesaistīties tematiskajās darba grupās

Notika pirmā Attīstības programmas uzsākšanas sanāksme, iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti iesaistīties tematiskajās darba grupās

Šā gada 27.jūnijā notika „Viļānu novada attīstības programmas 2015. – 2022.gadam izstrāde” projekta uzsākšanas sanāksme, kurā piedalījās pašvaldības deputāti, amatpersonas un speciālisti, kā arī konsultanti no SIA „Baltkonsults”. Sanāksmē tika precizēti attīstības programmas izstrādes darba uzdevumi un pārrunāta dokumenta izstrādes gaita. 

Lai sekmētu iedzīvotāju, uzņēmēju un sabiedriski aktīvu interešu grupu līdzdalību visā attīstības programmas laikā, Viļānu novada dome aicina interesentus pieteikties darbam trīs tematiskajās grupās:

  1. Novadam nozīmīgie attīstības resursi (cilvēkresursi, dabas resursi, finanšu resursi un investīcijas, pieejamā infrastruktūra);
  2. Uzņēmējdarbības vide (uzņēmējdarbības aktivitāte, nozaru struktūra un raksturojums, attīstības potenciāls un šķēršļi uzņēmējdarbības attīstībai, pašvaldības pieredze uzņēmējdarbības veicināšanā);
  3. Iedzīvotāju dzīves vide (izglītības iestāžu, kultūras iestāžu un pasākumu pieejamība, veselības aprūpe, vides kvalitāte).

Pieteikties darbam tematiskajās grupās var pie Viļānu novada domes Attīstības, plānošanas un informācijas nodaļas vadītājas Ivetas Pizičas (e-pasts: iveta.pizica@vilani.lv, t. 64628031), Projektu vadītājas Ainas Dzalbes (e-pasts: aina.dzlabe@vilani.lv, t. 64662086) vai pagastu pārvaldēs: Dekšāres pagasta pārvalde (e-pasts: deksares@inbox.lv, t. 64640133), Sokolku pagasta pārvalde (e-pasts: info@sokolki.lv, t. 64640290)

Šā gada 16.jūlijā no plkst. 9.00 līdz 13.00 paredzēts pirmais tematisko grupu seminārs, kurā tiks analizēti esošie pieejamie Viļānu novada resursi un diskutēts par novadam svarīgiem attīstības rīcības virzieniem un īstenojamiem uzdevumiem un investīciju projektiem.

Savukārt 30.jūlijā paredzēts seminārs, kur tematiskajās grupās tiks apspriests Pašvaldības rīcības un investīciju plāns.  Semināra laiks tiks precizēts. Lūgums sekot informācijai.

Visi interesenti ir aicināti aktīvi piedalīties Attīstības programmas izstrādē – izteikt savu viedokli, vērtējumu un priekšlikumus aptaujā, intervijās, semināros un sabiedriskajās apspriešanas pasākumos, kā arī rakstiski iesniegt iesniegumus Viļānu novada domei (Kultūras laukums 1A, Viļāni; e-pasts: novads@vilani.lv,) vai pagastu pārvaldēs: Dekšāres pagasta pārvalde (Nākotnes 6, Dekšāres, Dekšāres pag., e-pasts: deksares@inbox.lv,), Sokolku pagasta pārvalde (Gaisma, Strupļi, Sokolku pag., e-pasts: info@sokolki.lv)

APTAUJAS ANKETA IEDZĪVOTĀJIEM

APTAUJAS ANKETA UZŅĒMĒJIEM

Anketas iespējams aizpildīt arī ŠEIT

Viļānu novada attīstības programmu plānots izstrādāt laika posmā līdz 2015. gada janvārim. Dokumenta izstrāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta. Attīstības programmas izstrādātāji: SIA „Baltkonsults”, projekta vadītāja Jolanta Gūža (e-pasts: jolanta.guza@baltkonsults, mob.t. 29455156).

Prezentācija no Projekta uzsākšanas sanāksmes (27.06.2014.) (pdf)


2014-07-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A