Aktualitātes

No idejas līdz Latgales mēroga pasākumam

No idejas līdz Latgales mēroga pasākumam

Kamēr skolēni atpūtās pavasara brīvdienās, Viļānu vidusskolas skolotājiem bija spraigs darba cēliens – gan svešvalodu eksāmeni, gan gatavošanās Latgales reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāžu skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencei – konkursam, kā arī 5. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konferencei, kas šogad notika Ludzas pilsētas ģimnāzijā.  Šī  gada konferences tēma bija „Skolēns, skolotājs, skola 21. gadsimtā”.  Viļānu vidusskolu tajā pārstāvēja 10 skolotāji, daloties ar savu pieredzi.

Ideja par pedagoģisko lasījumu konferences organizēšanu 2011. gadā radās Viļānu vidusskolas direktora vietniecei mācību un audzināšanas darbā Nellijai Gudai un Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktorei Dzidrai Dukštai. Pirmā konference notika Viļānu vidusskolā, kurā piedalījās Viļānu vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas, kā arī daži Varakļānu vidusskolas pedagogi. Pasākums bija izdevies, jo jau nākamajā gadā, kad konference notika Ludzā, tajā ar pieredzi dalījās jau 39 referenti no 8 izglītības iestādēm. Šogad konferencē piedalījās 64 pārstāvji no Viļānu, Dagdas, Krāslavas, Riebiņu, Zilupes, Ludzas novadu un Rēzeknes pilsētas skolām.

Klātesošos sveica konferences rīkotāji – Ludzas novada domes priekšsēdētāja A. Gendele un Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore Dz. Dukšta, kā arī pārstāvji no katra novada, akcentējot šī pasākuma nozīmi un nepieciešamību. Šogad tajā piedalījās arī pedagogi no pirmsskolas izglītības iestādēm.  Konferences dalībniekus sveica arī pasākuma krustmāte - Rēzeknes Augstskolas profesore Velta Ļubkina, kura dalījās ar pieredzi, strādājot bilingvāli, aicinot nebaidīties no izaicinājumiem, meklēt un rast jaunas un neparastas idejas, kas ļautu padarīt mācību procesu interesantāku ne tikai skolēniem, bet arī pašiem skolotājiem. Tālāk konferences darbs tika organizēts 5 darba grupās. Konferences noslēgumā katras skolas pārstāvji tika pie brīnišķīgām Ludzas pilsētas ģimnāzijas mājturības skolotāju un audzēkņu sagatavotām dāvanām, kā arī katrs referents saņēma apliecinājumus par piedalīšanos pasākumā un piemiņas veltes. Interesentiem tika piedāvātas dažādas izstādes, kā arī ekskursija pa Ludzas pilsētas ģimnāziju.

Viļānu vidusskolas skolotāji katru gadu kuplā skaitā piedalās pedagoģisko lasījumu konferencēs. Šajā konferencē uzstājās Mg.paed N. Guda (“Āra nodarbība – viens no mācību satura apguves veidiem praktiskai dzīves darbībai”), V. Beitāne (“Patriotiskās audzināšanas iespējas Viļānu vidusskolā”), Mg.soc.psych. E. Birule (“Bērnu kreiļu priekšrocības un trūkumi”), I. Macāne un V. Zavjalova (“Pirmklasnieku motivēšanas iespējas zināšanu un prasmju apguvei”), F. Leščinska (“Mūsdienīga pieeja ķīmijas pamatjēdzienu apguvē pamatskolā “), Ļ. Špundzāne (“Lasītprasmes veicināšana bioloģijas stundās, izmantojot IT”), Mg.paed A. Grineviča un Mg.paed I. Stabulniece (“Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu loma viņu turpmākajā izglītošanās procesā”), V. Aksonova (“Intereses un uzmanības pilnveides paņēmieni matemātikā pamatskolā”), un Mg.paed J. Livmanis (“Viens no izaicinājumiem mācību procesa pilnveidē – infogramma”).

Paldies Ludzas kolēģiem par sirsnīgo sagaidīšanu, lieliski noorganizēto pasākumu, kā arī izsakām pateicību ģimnāzijas ēdnīcas pavārītēm par garšīgajām pusdienām un našķiem! Paldies arī Viļānu novada vadībai par piešķirto transportu un atbalstu!

6. starpnovadu pedagoģisko lasījumu konference notiks 2016. gadā Viļānu vidusskolā. Jau tagad ir skaidrs, ka konference nebūs tikai skolotāju savstarpēja pieredzes popularizēšana. Arī vairāku novadu izglītības pārvalžu vadītāji ir izteikuši vēlmi izveidot savu darba grupu, dalīties pieredzēt, mācīties citam no cita. Tiek plānots, ka nākamā konference nebūs vairs tikai Latgales, bet gan starptautiska mēroga pasākums, uz kuru tiks aicināti Viļānu novada sadarbības partneri no Baltkrievijas un Krievijas. Ļoti ceram, ka arī mūsu novada pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogi pieteiksies dalībai! Gaidām visus ciemos!

Iveta Stabulniece

Viļānu vidusskolas skolotāja

Foto: Ludzas pilsētas ģimnāzijas arhīvs

2015-03-31
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A