Aktualitātes

LEADER projekti - dabai, darbam, dzīvei savā novadā

LEADER projekti - dabai, darbam, dzīvei savā novadā

Ar devīzi “Dabai, darbam, dzīvei savā novadā!” biedrība “Rēzeknes rajona kopienu partnerība” (Partnerība) īsteno sabiedrības virzītu vietējās attīstības stratēģiju  2015.-2020. gadam (SVVA stratēģija) Rēzeknes un Viļānu novados.

SVVA stratēģijas mērķu “Attīstīta daudznozaru uzņēmējdarbība” un “Kvalitatīva un labiekārtota dzīves vide” īstenošanai piešķirtais ELFLA fonda finansējums 2015.-2020.gada plānošanas periodā sasniedza gandrīz 1,7 milj. eiro. No 2016.gada līdz 2018.gadam Partnerības darbības teritorijā apgūti gandrīz 1,6 milj. eiro jeb 90% no SVVA stratēģijai piešķirtā finansējuma, tika izsludinātas 5 projektu konkursu kārtas, kopā apstiprināti 106  projektu iesniegumi no kuriem: 24 uzņēmējdarbības projekti ar kopējo ELFLA finansējumu 738280,32 eiro, ar kopsummā plānotām 39 jaunām darba vietām. Uzņēmējdarbības projekti tiek īstenoti mežizstrādes, kokapstrādes, pārtikas ražošanas, tirdzniecības, autoremonta, aktīvās atpūtas un SPA pakalpojumu, tūrisma un citās darbības nozarēs. Savukārt, 82 sabiedriskā labuma projekti ar kopējo ELFLA finansējumu 783723,00 eiro, no tiem 11 infrastruktūras, 59 iniciatīvu (t.sk. 2 apmācību) un 12 sociālās jomas projekti. Sabiedriskā labuma projekti tiek īstenoti ar mērķi uzlabot ciemu infrastruktūru – sociālo pakalpojumu saņemšanai, kultūras un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, Latgales kultūrvides, vērtību un tradīciju saglabāšanai, kultūrvēsturisko ēku atjaunošanai, mūžizglītības un interešu izglītības veicināšanai.

Ar apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem var iepazīties Partnerības mājas lapā: http://www.rezeknespartneriba.lv/index.php/leader.

SVVA stratēģijas īstenošana norit saskaņā ar Partnerības darbības teritorijai piešķirto finansējumu. Lai piesaistītu papildus finansējumu nākamajām uzņēmējdarbības un sabiedriskā labuma projektu konkursa kārtām, Partnerība izvērtē stratēģijas rīcību rezultātu izpildi (starpposma novērtējumus), izstrādā stratēģijas tehniskos grozījumus, kas tālākai izskatīšanai tiks iesniegti Lauku atbalsta dienestam un Stratēģijas vērtēšanas komitejai. Paredzams, ka šī gada nogalē varētu tikt izsludināts nākamais LEADER projektu konkurss.

Iepazīties ar SVVA stratēģiju un saņemt konsultācijas var biedrībā “Rēzeknes rajona kopienu partnerība”, Atbrīvošanas alejā 95A, Rēzeknē, tīmekļvietnē www.rezeknespartneriba.lv  vai sazinoties ar administratīvo vadītāju (tālr. nr. 26363497, e-pasts: info@rezeknespartneriba.lv).

Foto: LEADER projektu konkursa 1. kārtā apstiprinātais projekts (LPKS "Viļāni" saimnieciskās darbības attīstība).

Uzziņai: SVVA stratēģija 2015-2020.gadam tiek īstenota Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam pasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Ineta Elksne,
SVVA stratēģijas administratīvā vadītāja
2018-09-14
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A