Aktualitātes

Lauksaimnieki var saņemt akcīzes nodokļa atvieglojumus dīzeļdegvielas iegādei

Lai saņemtu akcīzes nodokļa atbrīvojumu dīzeļdegvielas iegādei, lauksaimniecības produkcijas ražotājam laikā no šā gada 10.aprīļa līdz 2.jūnijam jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē iesniegums. Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa 2014./2015. saimnieciskajā gadā ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kurš veic saimniecisko darbību, ir reģistrēts VID kā nodokļu maksātājs. Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka saskaņā ar Noteikumu Nr.344 4.punktu maksimālais kopējais dīzeļdegvielas daudzums, kam piemēro atbrīvojumu no akcīzes nodokļa, ir 85 495 240 litru. 

Atbrīvojumu dīzeļdegvielai no akcīzes nodokļa par pastāvīgo pļavu un ganību vai aramzemē sēto ilggadīgo zālāju apstrādāšanu ir tiesīgs saņemt lauksaimniecības produkcijas ražotājs, kas minētajās platībās nodrošina minimālo lauksaimniecības dzīvnieku blīvumu vismaz 0,2 nosacītās liellopu vienības uz vienu hektāru vai reģistrējies Lauksaimniecības datu centrā kā dzīvnieku barības primārais ražotājs, kam datu centrā nav reģistrēts ganāmpulks, novietnes un lauksaimniecības dzīvnieki. 

Atbrīvojumu degvielas iegādei piešķir par tādas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības apstrādāšanu, kura attiecīgajā gadā ir deklarēta un apstiprināta vienotā platības maksājuma saņemšanai, kā arī par zemes platības apstrādi zem zivju dīķiem, kur audzē zivis vismaz 20 ha platībā par kuriem ieņēmumi no lauksaimnieciskās ražošanas vai akvakultūras produkcijas ražošanas ir vismaz 284.57 euro no hektāra (neieskaitot saņemto valsts un Eiropas Savienības atbalstu).

Saskaņā ar likumu „Par akcīzes nodokli”,  ja papuvju platības  pārsniedz 30 procentus no kopējās lauksaimniecībā izmantojamās zemes,  kura ir pieteikta vienotā platības maksājuma saņemšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu lauksaimniecībai tiešā atbalsta shēmu ietvaros, atbrīvojumu no akcīzes nodokļa nepiešķir visai pieteiktai papuvju platībai.

Noteiktajos minimālajos ieņēmumos iekļauj par iepriekšējo gadu saņemto Eiropas Savienības maksājumus par pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākumiem, izņemot apakšpasākumu „Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana” un „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”.

2014-04-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A