Aktualitātes

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Viļānu novada pašvaldība pirmajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo Viļānu novada pašvaldībai piederošu kustamo mantu – zāles pļāvēju Husqvarna LT151, iegādes gads – 2009, degviela – benzīns, kas atrodas pēc adreses: Nākotnes iela 2, Dekšāres, Dekšāres pagasts, Viļānu novads. Izsoles nosacītā sākuma cena EUR 380,00, izsoles solis EUR 5,00. Izsole notiks 2019.gada 7.maijā pulksten 15.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 29421631. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā 1.6. kabinetā, darba dienās darba laikā.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 7.maijam plkst. 10.00 jāreģistrējas Viļānu novada pašvaldības administratīvajā ēkā 1.6.kabinetā, Kultūras laukums 1A, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda EUR 40,00 apmērā un reģistrācijas nauda EUR 5,00 apmērā jāpārskaita uz Viļānu novada pašvaldības bankas kontu: LV73HABA0551026165229, Reģ.Nr.90009114114, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, ar norādi “Nodrošinājuma un dalības maksa par dalību zāles pļāvēja izsolē” vai jāiemaksā Viļānu novada pašvaldības kasē. Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2019.gada 7.maija plkst. 10.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas Viļānu novada pašvaldības kontā vai kasē.

Izsoles noteikumi (Pdf)

2019-04-01
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A