Aktualitātes

Kustamās mantas izsole

Kustamās mantas izsole

Viļānu novada pašvaldība otrajā atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli pārdod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošu kustamo mantu - automašīnu VW TRANSPORTER, valsts reģistrācijas Nr.HL 4060, transportlīdzekļa tips – kravas kaste, sešas sēdvietas, izlaiduma gads – 1999, degviela – dīzeļdegviela. Tehniskā apskate līdz 21.01.2020, kas atrodas pēc adreses Liepu iela 2, Viļāni, Viļānu novads. Izsoles nosacītā sākuma cena EUR 720,00, izsoles solis EUR 20,00. Izsole notiks 2019.gada 3.jūlijā pulksten 14.00, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 64662289. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā, darba dienās darba laikā.

 Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2019.gada 1.jūlija plkst. 12.00 jāreģistrējas SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā, Liepu ielā 2, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

          Nodrošinājuma nauda EUR 75,00 apmērā un reģistrācijas nauda EUR 10,00 apmērā jāpārskaita uz SIA “VIĻANU NAMSAIMNIEKS” kontu, Reģ. Nr.52403003451, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, konta Nr. LV73HABA0551033370971 vai A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV27UNLA0050018008415, ar norādi “Nodrošinājuma un dalības maksa par dalību VW TRANSPORTER izsolē” vai jāiemaksā SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kasē (norēķinus iespējams veikt tikai ar maksājuma karti). Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2019.gada 1.jūlija plkst. 12.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kontā.

Izsoles noteikumi: ŠEIT

2019-06-07
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A