Aktualitātes

Izsole

Izsole

Viļānu novada pašvaldība atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošo soli pārdod SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” piederošu kustamo mantu, kas atrodas Liepu ielā 2, Viļānos, Viļānu novadā. Izsole notiks 2018.gada 3. decembrī, Viļānu novada pašvaldības ēkā Kultūras laukums 1A, Viļāni.

Kustamā manta

Izsoles sākumcena, EUR

Drošības naudas apmērs, EUR

Reģistrācijas naudas apmērs, EUR

Izsoles solis, EUR

Izsoles laiks

Traktors MTZ - 50

975.00

100.00

5.00

10.00

15.00

Traktors T40 AM

1100.00

110.00

5.00

10.00

15.15

Kustamā manta apskatāma tās atrašanās vietā, laiku iepriekš saskaņojot pa tālr. 26171835. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties mājas lapā www.vilani.lv un SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā darba dienās darba laikā.

Dalībniekiem, lai piedalītos izsolē, līdz 2018.gada 30. novembra plkst. 12.00 jāreģistrējas SIA „VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” administratīvajā ēkā, Liepu ielā 2, Viļānos, un jāiesniedz izsoles noteikumos noteiktie dokumenti.

Nodrošinājuma nauda un reģistrācijas nauda (saskaņā ar tabulā norādīto informāciju) jāpārskaita uz SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kontu, Reģ. Nr.52403003451, A/S “SWEDBANK”, kods HABALV22, konta Nr. LV73HABA0551033370971 vai A/S „SEB Banka”, kods UNLALV2X, konta Nr. LV27UNLA0050018008415, ar norādi “ Drošības nauda par dalību (norādot kustamās mantas nosaukumu) izsolē” vai jāiemaksā SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kasē (norēķinus iespējams veikt tikai ar maksājuma karti). Samaksa uzskatāma par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta norādītajā bankas kontā vai samaksāta kasē līdz 2018.gada 30. novembra plkst. 12.00.

Nosolītā cena nosolītājam jāsamaksā nedēļas laikā no izsoles dienas SIA “VIĻĀNU NAMSAIMNIEKS” kontā.

2018-10-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A