ERAF

Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados

Projekta nosaukums

Industriālo teritoriju tīklojuma izveide uzņēmējdarbības veicināšanai Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes un Viļānu novados

Specifiskā atbalsta mērķa/ pasākuma atlases kārtas numurs un nosaukums: 

5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”

Trešā atlases kārta “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās”

Identifikācijas nr.

5.6.2.0/16/I/018

Programma

Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Īstenošanas vieta

Viļānu pilsēta

Īstenošanas laiks

2017. gada jūnijs – 2018. gada decembris

Mērķis

Projekta mērķis ir, balstoties uz komersantu vajadzībām, komercdarbībai nepieciešamās publiskās infrastruktūras sakārtošana privāto investīciju apjoma pieaugumam un uzņēmējdarbības attīstībai Rēzeknes pilsētā, Rēzeknes un Viļānu novados, reģenerējot degradētās teritorijas. 

Galvenās aktivitātes

Viļānu pilsētā: Viļānu pilsētas Centrālās un Tevenānu ielas pārbūve 1.643 km kopgarumā; ūdens un kanalizācijas tīklu pārbūve un izbūve Centrālās ielas posmā Viļānu pilsētā.

Projekta kopējais budžets

Projekta kopējās izmaksas ir  1 964 459,54 EUR 

Attiecināmo izmaksu summa

1 902 407,45 EUR, tai skaitā ERAF finansējums 1 617 046,33 EUR,  pašvaldības budžeta finansējums (ieskaitot valsts budžeta dotāciju) 285 361,12 EUR

Publiskais finansējums 

1 902 407,45 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

62 052,09 EUR

Publicitāte


2017-09-18
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A