ESF

"Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai"

Nosaukums

„Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”(8.3.4.0/16/I/001)

Programma

Eiropas Sociālā fonda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”

Īstenošanas vieta

Viļānu novada pašvaldība, Kultūras laukums 1 A, Viļāni, Viļānu novads, LV-4650

Īstenošanas laiks

01.03.2017 – 31.12.2022

Projekta specifiskais mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Projekta mērķa grupa

  • vispārizglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei
  •  profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī vispārējās izglītības iestāžu, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas)

Projekta kopējais budžets

  • 37 512 376 EUR (kopējais attiecināmais finansējums), tai skaitā:
  • 31 885 519 EUR - ESF finansējums
  • 5 626 857 EUR - valsts budžeta finansējums

Informācija par projektu

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Publicitāte

 

Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieku un investīciju piesaistes kapacitātes stiprināšana

Darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvā kapacitāte” 1.5.2.pasākuma “Cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.aktivitātes “Sociālo partneru, pašvaldību kapacitātes stiprināšana” 1.5.2.2.3.apakšaktivitāti “Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai”

Projekts 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/071

Viļānu novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšana

Darbības programma “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.prioritātes “Administratīvās kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.pasākuma “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana” 1.5.3.1.aktivitāte “Speciālistu piesaiste plānošanas reģioniem, pilsētām un novadiem”

Projekts 1DP/1.5.3.1.0./10/IPIA/VRAA/087

sgfhjdghjdgh

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A