Aktualitātes

EIROPAS SAVIENĪBAS STRUKTŪRFONDI – KAS TIE TĀDI?

Renovēti autoceļi un gājēju ietves, veikti apjomīgi ūdenssaimniecības sakārtošanas darbi, veikti slimnīcu, skolu un bērnudārzu remonti, atbalstīti bezdarbnieki, darba meklētāji un studējošie, siltinātas ēkas un atbalstīta uzņēmējdarbība – tie ir tikai daži no projektiem, ko palīdzējis īstenot Eiropas Savienības fondu atbalsts.

Trīs zināmākie ES struktūrfondi ir Eiropas Sociālais fonds (ESF), kas sniedz atbalstu galvenokārt nodarbinātības un izglītības veicināšanai, Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF), kas paredzēts infrastruktūras, ražošanas, kā arī mazo un vidējo uzņēmumu attīstībai un Kohēzijas fonds (KF), kas palīdz īstenot vislielākos valsts līmeņa projektus. Šo fondu ieguldījumus izjūt teju ikviens Latvijas iedzīvotājs. Papildus tam Latvija saņem finanšu līdzekļus arī Eiropas Kopienas iniciatīvu Equal un Interreg ietvaros, kā arī no diviem mazāk zināmiem fondiem – Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Eiropas Zivsaimniecības fonds (EZF).

Šāds finansiāls atbalsts Eiropas Savienības dalībvalstīm paredzēts, lai mazinātu attīstības un dzīves līmeņa atšķirības starp dažādiem ES reģioniem. ES fondi finansējums Latvijai ir pieejams līdz ar iestāšanos Eiropas Savienībā 2004. gadā. Šo 9 gadu laikā ir novērojama pozitīva ietekme uz mūsu IKP – 2004. gadā tas bija 46% no ES vidējā, bet šodien tie jau ir 60%, kas norāda uz to, ka esam pietuvojušies ES vidējam dzīves līmenim. Šo fondu finansējums nāk no maksājumiem, kurus Eiropas Savienības dalībvalstis iemaksā ES budžetā. Taču būtiski, ka Latvija ES budžetā iemaksā aptuveni 3 reizes mazāk, kā tā saņem atpakaļ!

Laikā no 2007.-2013. gadam Viļānu novada pašvaldība ir noslēgusi līgumus par Eiropas Savienības fondu finansējumu 4,5 miljonu latu apmērā. Arī novada uzņēmēji ir bijuši aktīvi ES finansējuma piesaistē.

DAŽI EIROPAS FONDU FINANSĒTIE PROJEKTI VIĻĀNOS

Viļānu novada skolu informatizācija

2010. – 2012. gadā tika īstenots Viļānu novada skolu informatizācijas projekts, kura ietvaros skolas tika nodrošinātas ar atbilstošu infrastruktūru, kas palīdzēja uzlabot izglītības kvalitāti un efektivitāti. Projekta laikā Viļānu vidusskolā tika pilnībā rekonstruēts datortīkls un tika iegādāti 45 stacionārie datori, kas ļāva atjaunot datortehniku divos datorkabinetos un nodrošināt ar datoriem gandrīz visas mācību telpas skolā. Savukārt Dekšāres pamatskola tika apgādāta ar 6 stacionārajiem un 2 portatīvajiem datoriem, iegādāta 1 interaktīvā tāfele un 1 projektors. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastādīja vairāk kā 45 tūkstošus latu, kas tika 100% apmērā segtas no ERAF finansējuma.

Tranzītielas rekonstrukcija

2009.gadā tika uzsākts un 2011.gadā pabeigts darbs pie tranzītielas (3,5 km) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrādes Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. 2012.gadā tika rekonstruēts pirmais tranzītielas puskilometrs Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Šī gada 2. aprīlī ir plānots turpināt un līdz 2014. gada rudenim rekonstruēt nākamos divus kilometrus tranzītielas, posmā no dzelzceļa pārbrauktuves līdz Mehanizatoru ielai. Projekta laikā iela iegūs kvalitatīvu ceļa sagumu, gājēju un apvienoto gājēju veloceliņu, kā arī labiekārtotu apkārtni. Tāpat plānots izbūvēt atpūtas laukumus ar soliņiem un atkritumu urnām, izvietot velosipēdu stāvvietas, rekonstruēt pašvaldības domes kāpnes un izbūvēt ratiņu uzbrauktuvi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ielas garumā paredzēts izbūvēt stāvvietas vieglajiem automobiļiem un autobusiem. Pēc rekonstrukcijas Viļānu pilsētas galvenā iela kļūs sakārtota, drošāka un pieejamāka gan gājējiem, gan riteņbraucējiem, kā arī spodrinās pilsētas un novada tēlu iebraucēju acīs. Šī rekonstrukcija ir pieejama pateicoties ERAF finansējumam.

Kokapstrādes ražotnes paplašināšana

SIA “Janus M” ir kokapstrādes ražotne, kas nodarbojas ar nestandarta koka palešu izgatavošanu. Lai paplašinātu uzņēmuma darbību, ar ERAF atbalstu tika īstenots projekts, kura ietvaros uzņēmums iegādājās pusautomātiskas nestandarta palešu izgatavošanas iekārtas un pneimatiskos naglotājus, kas ļāva uzņēmumam paplašināt savu esošo saimniecisko darbību un uzlabot tā konkurētspēju. Projekta īstenošanas rezultātā tāpat tika izveidotas jaunas darba vietas. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastādīja 38 tūkstošus latu, no kuriem nedaudz vairāk kā puse tika segta no ERAF līdzekļiem.

Pašvaldības kapacitātes stiprināšana

No 2010.gada 25 mēnešus pašvaldība ar ESF atbalstu piesaistīja pašvaldības vajadzībām atbilstošus speciālistus – projektu vadītāju un plānošanas inženieri, paaugstinot Viļānu novada pašvaldības administratīvo kapacitāti un sekmējot efektīvas publiskās pārvaldes izveidi. 2012. gadā Viļānu novada pašvaldība kopā ar Varakļānu novada pašvaldību realizēja projektu, kura ietvaros tika apmācīti 43 Viļānu un Varakļānu novadu pašvaldību darbinieki un iepazīstināti ar citu novadu pieredzi projektu īstenošanā. Šīs apmācības ļāva uzlabot novada darbinieku profesionālās prasmes un iemaņas projektu izstrādē, iepirkumu organizēšanā un sociālo pakalpojumu sniegšanā. Viens no vērtīgajiem ieguvumiem ir veiktais pētījums par Viļānu novada perspektīvo investīciju piesaistes vietām (teritorijām) un to attīstības iespējam. Abu projektu izmaksas tika 100% apmērā segtas no Eiropas Sociālā fonda finansējuma.

Viļānu slimnīcas infrastruktūras uzlabošana

2010. gadā tika īstenots projekts, kura ietvaros tika veikti vairāki būtiski infrastruktūras uzlabojumi Viļānu slimnīcā, kas tai ļāva pārprofilēties no stacionārās uz ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju. Slimnīcai tika veikta jumta siltināšana un apkures sistēmas nomaiņa, kā arī ierīkots lifts un veikts kosmētiskais remonts uzņemšanas nodaļā un koridorā. Veiktie remontdarbi palīdzēja ne tikai uzlabot pacientu un personāla uzturēšanās un darba apstākļus, bet arī ievērojami samazināja saimnieciskos izdevumus, ļaujot samazināt apkures izmaksas līdz pat 40%. Šie darbi bija iespējami, pateicoties ERAF finansējumam, kas sedza 65% no kopējām projekta izmaksām.

Nodarbinātības jautājumu risināšana

No 2009.gada 1.septembra līdz 2011.gada beigām darba praktizēšanās pasākumu nodrošināšana pašvaldības darba iemaņu iegūšanai un uzturēšanai ietvaros kopā nodrošinātas 1285 darba praktizēšanas vietas 1900 bezdarbniekiem. Laikā no 2012. gada 1. februāra līdz pat 2012. gada beigām ar Eiropas Sociālā fonda (ESF) atbalstu Viļānu novadā izveidotas 126 darba vietas, kurās 4 mēnešu garumā strādāja 489 novada ilgstošie bezdarbnieki. Šie cilvēki ir palīdzējuši veikt pilsētas un pagasta ciematu labiekārtošanas darbus, dažādu palīgdarbus izglītības un kultūras iestāžu darbiniekiem, remontdarbus pašvaldības ēkās, nevalstisko biedrību telpu un apkārtējās teritorijas uzkopšanu, gan arī pārtikas paku un saziedoto apģērbu kārtošanu un dalīšanu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Visas saistītās izmaksas 100% apmērā sedza ESF finansējums. Projekts tiek turpināts arī 2013.gadā.

2013-03-26
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A