Aktuālā būvniecības informācija Viļānu novadā 2014.gadā

AKTUĀLĀ INFORMĀCIJA BŪVNIECĪBĀ VIĻĀNU NOVADĀ 2014.GADĀ

Iesnieguma  datums

Objekta adrese

Būvniecības veids

Plānotā funkcija

Pieņemtais lēmums

02.01.2014.

"Čiekuri’’, Sokolku pagasts,

Viļānu novads

Jaunbūve

Pirts, malkas šķūnis

Izsniegts

PAU Nr.2.2.-3/2014

17.01.2014.

Kultūras laukums 1a,

Viļāni, Viļānu novads

Jaunbūve

Elektrības pieslēgums kultūras namam – bibliotēkai, skolai

Saskaņots  17.06.2013.

20.01.2014.

Rīgas iela- Kultūras laukums - Brīvības iela Viļānos, Viļānu novadā

Rekonstrukcija, izmaiņas

Tranzītiela

Saskaņots 20.01.2014

24.01.2014.

Radopolē, Viļānu novadā

nojaukšana

Komplekss ‘’Druvas’’

Izsniegta būvatļauja           Nr. 2.3-15/2014

27.01.2014.

Rīgas iela 57, Viļāni, Viļānu novads

rekonstrukcija

Sociālo pakalpojumu ēka

Lēmums tiks pieņemts

27.02.2014.

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu novads

rekonstrukcija

Administratīvā ēka

Sagatavots PAU Nr. 33

27.02.2014.

Brīvības iela 25, Viļāni, Viļānu novads

rekonstrukcija

Mācību korpuss

Sagatavots PAU Nr. 34

05.03.2014.

Īpašums „Mežrozītes”, c. Lucāni, Viļānu pagasts, Viļānu novads

rekonstrukcija

Dzīvojamā māja un kūts

Izsniegts PAU  Nr. 40

13.03.2014.

Valsts nozīmes ūdensnoteka  „Spierga” Viļānu pagastā, Viļānu novadā

rekonstrukcija

Ūdensnotekas „Spierga”

Projekts akceptēts 18.03.2014.

13.03.2014.

Īpašums „Pļaviņas”, Dekšāres pagasts

Jaunbūve

Kūtsmēslu  krātuve

Sagatavots PAU Nr.43

21.03.2014

Īpašums „Dubki”, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Jaunbūve

Saimniecības ēka

Sagatavots PAU Nr.49

25.03.2014.

Īpašumi  „Dārziņi 1” un „Timofejevka” Dekšāres pagastā, Viļānu novadā

jaunbūve

Meliorācijas sistēma

Izsniegta būvatļauja          

25.03.2014.

Īpašums „Odumi”, Dekšāres pagastā, Viļānu novadā

rekonstrukcija

Meliorācijas sistēma

Izsniegta būvatļauja          

09.04.2014.

Īpašums „Mežakmeņi”,Frolovka, Viļānu pagasts

Jaunbūve

Cieto kūtsmēslu krātuve

Sagatavots PAU Nr.62

10.04.2014.

Ezera iela 2, Radopole, Viļānu pagasts

Jaunbūve

Dzīvojamā māja

Sagatavots PAU Nr.63

10.04.2014.

„Meistardarbnīca”, Strupļi, Sokolku pagasts, Viļānu novads

Jaunbūve

Cieto pakaišu kūtsmēslu krātuves izbūve

Izsniegta būvatālauja Nr.38/2014, 10.04.2014.

15.04.2014.

Īpašums „Mežakmeņi”, Frolovka, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Jaunbūve

Cieto pakaišu kūtsmēslu krātuves izbūve

Izsniegts PAU Nr.62

15.04.2014.

Ezera iela 2, Radopole, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

Jaunbūve

Dzīvojamās mājas būvniecība

Izsniegts PAU Nr.63

15.04.2014.

Jaunsaimnieki, Dekšāres pagasts, Viļānu novads

Rekonstrukcija

0,4kv GVL no TP-5027 rekonstrukcija

Izsniegts PAU Nr.65

22.04.2014.

 Druvas Jaunsaimnieki 2, Dekšares pagasts, Viļānu novads

Jaunbūve

Cieto pakaišu kūtsmēslu krātuves izbūve

Izsniegts PAU Nr.73

29.04.2014.

Viļānu pagasts, Viļānu novads

Rekonstrukcija

Valsts nozīmes ūdensnotekas „Spierga” (ŪSIK kods 4282214:01) pik 43/00-74/00 rekonstrukcija

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3-48, 29.04.2014.

13.05.2014.

Masaļski, Viļānu pagasts, Viļānu novads

Rekonstrukcija

0,4kv GVL L-1 noTP-5123 rekonstrukcija

Izsniegts PAU  Nr. 101

26.05.2014.

Stružānu kūdras fabrika, Radopole, Viļānu pagasts

Rekonstrukcija

Šķūņa un noliktavas rekonstrukcija

Izsniegts PAU  Nr. 111

27.05.2014.

„Pļaviņas”, Dekšāres pagasts

Jaunbūve

kūtsmēslu krātuves būvniecība

Būvprojekts akceptēts 27.05.2014.

04.06.2014.

Valsts autoceļš A12, posms no Varakļānu un Viļānu novadu robežas līdz Viļānu pilsētai

Rekonstrukcija

Autoceļa seguma rekonstrukcija (pastiprināšana)

Izsniegts PAU  Nr.1 25

27.06.2014.

Posms Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni –Preiļi-Špoģi 2,892-3,376km, Viļāni, Viļānu novads.

Rekonstrukcija

Tranzītielas rekonstrukcija Viļānu pilsētas teritorijā, posmā Rīgas iela, Kultūras laukums, Brīvības iela valsts reģionālā autoceļa P58 maršrutā Viļāni –Preiļi-Špoģi 2,892-3,376km

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3-59/2014, 27.06.2014.

01.07.2014.

Valsts nozīmes ūdensnoteka „Broku grāvis”, Viļānu pagasts

Rekonstrukcija

ūdensnotekas „Broku grāvis” rekonstrukcija

Akceptēts būvprojekts 01.07.2014.

01.07.2014.

Valsts nozīmes ūdensnoteka „Līpupeite”, Viļānu pagasts

Rekonstrukcija

Valsts nozīmes ūdensnotekas „Līpupeite” rekonstrukcija

Akceptēts būvprojekts 01.07.2014.

01.07.2014.

Jaunsaimnieki, Dekšāres pagasts

Rekonstrukcija

0,4 kV elektroapgādes tīklu no TP-5027 rekonstrukcija

Akceptēts būvprojekts 01.07.2014.

01.07.2014.

Stružānu kūdras fabrika, Radopole, Viļānu pagasts

Rekonstrukcija

Mehānisko darbnīcu rekonstrukcija par kūdras pārstrādes cehu

Akceptēts būvprojekts 01.07.2014.

03.07.2014.

Jersikas iela 40, Viļāni, 

Jaunbūve

Baznīcas palīgmājas būvniecība

Izsniegts plānošanas-arhitektūras uzdevums

04.07.2014.

Valsts galvenā autoceļa A12 nodalījuma josla

Rekonstrukcija

Ceļa posma no Maltas upes līdz Rēzeknes novada robežai segas pastiprināšana

Tiek skatīts būvprojekts

14.07.2014.

Brīvības iela 3, dz.3, Viļāni

 Rekonstrukcija  Dzīvokļa rekonstrukcija par zobārstniecības kabinetu  Izsniegts plānošanas-arhitektūras uzdevums

31.07.2014.

Brīvības iela 3, dz.2, Viļāni

 Rekonstrukcija  Dzīvokļa rekonstrukcija par ārstniecības iestādi  Izsniegts plānošanas-arhitektūras uzdevums nr. 161 05.08.2014.

19.08.2014

“Druvas”, Jaunsaimnieki-2, Dekšāres pag.,  Viļānu nov.

Jaunbūve Cietu kūtsmēslu krātuvju būvniecība Izsniegta būvatļauja Nr.2.3-82/2014

21.08.2014

"Pļaviņas", Dekšāres pagasts, Viļānu novads

Jaunbūve Kūtsmēslu krātuves būvniecība. Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-83 21.08.2014.

22.08.2014

Kultūras laukums 15, Viļāni

Jaunbūve Saimniecības ēkas būvniecība. Izsniegta būvatļauja Nr. 2.3.-84 22.08.2014.

26.08.2014.

„Šalkas”, Viļānu pagasts

Jaunbūve Dīķa rakšana zivsaimniecības vajadzībām Izsniegts plānošanas-arhitektūras uzdevums nr. 179  02.09.2014. 

29.08.2014

„Smiltaines”, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

Rekonstrukcija Meliorācijas grāvju rekonstrukcija. Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-89/2014              05.09.2014

04.09.2014

Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

Rekonstrukcija Valsts nozīmes ūdensnotekas Līpupeite, ŪSISK kods 4234926,pik.00/00-82/60 rekonstrukcija.

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-90/2014

10.09.2014

04.09.2014

Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

Rekonstrukcija Valsts nozīmes ūdensnotekas Broku grāvis, ŪSISK kods 42349262,pik.00/00-65/50 rekonstrukcija.

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-91/2014             10.09.2014

04.09.2014

Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

Rekonstrukcija Valsts nozīmes ūdensnotekas N-III (329), ŪSISK kods 4282116,pik.00/00-58/60 rekonstrukcija.

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-92/2014             10.09.2014

08.09.2014.

Brīvības iela 3, dz.3, Viļāni

Rekonstrukcija Dzīvokļa rekonstrukcija par zobārstniecības kabinetu

Būvprojekts akceptēts 09.09.2014.

08.09.2014.

„Ŗinaldi``, c. Cakuli, Dekšāru pagasts

Jaunbūve Elektroapgādes jauns pieslēgums

Projekts saskaņots 09.09.2014.

09.09.2014.

Nākotnes iela 2, Dekšāres, Dekšāres pagasts

Rekonstrukcija Dekšāru  pamatskolas ēdnīcas elektrotīkla pieslēgums

Projekts saskaņots 09.09.2014.

16.09.2014.

Jaunsaimnieki, Dekšāres pagasts, Viļānu novads

Rekonstrukcija 0,4 kV GVL no TP-5027 rekonstrukcija

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-95/2014             16.09.2014

22.09.2014.

„Druvas”, Jaunsaimnieki- 2, Dekšāres pagasts, Viļānu novads

Jaunbūve Cieto kūtsmēslu krātuves būvniecība

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-82/2014 . 22.09.2014.       

29.09.2014.

Brīvības iela 3-3, Viļāni, Viļānu novads

Rekonstrukcija Dzīvokļa rekonstrukcija par zobārstniecības kabinetu.

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-103/2014 . 29.09.2014.       

29.09.2014.

Viļānu novada Dekšāres pagasta Dekšāres ciemā

Rekonstrukcija Ūdenssaimniecības attīstība

Projekts akceptēts 30.09.2014.

14.10.2014.

Kultūras laukums 2a, Viļāni, 

Rekonstrukcija Viļānu kultūras nama –bibliotēkas rekonstrukcija

Izsniegta būvatļauja Nr.2.3.-113/2014 . 29.09.2014.       

30.10.2014. 

Brīvības iela 44c, Viļāni

Pārbūve

Viļānu Mūzikas un mākslas skolas siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Būviecere akceptēta 04.11.2014.

24.11.2014.

Notra, Viļānu pagasts

Pārbūve

Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1, L-2 no TP-5062

Būviecere akceptēta 25.11.2014.

09.12.2014.

„Čiekuri", Sokolku pagasts

Jaunbūve

Pirts būvniecība

Būvniecības iecere akceptēta 09.12.2014. protokols Nr. 50

Viļānu novada pašvaldība
Twitter Instagram Facebook
A A A