Aktualitātes

2015. gadā, lai saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, lauksaimniekiem jāievēro zaļināšanas prasības

2015. gadā, lai saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, lauksaimniekiem jāievēro zaļināšanas prasības

Tuvojas ziemāju sēja, tādēļ vēlamies vērst uzmanību uz atsevišķām būtiskām izmaiņām platību maksājumu saņemšanas nosacījumos. Lai 2015. gadā saņemtu platību maksājumus pilnā apjomā, būs jāievēro zaļināšanas prasības. Lūdzam iepazīties ar zaļināšanas prasībām, lai nepieciešamības gadījumā saimniecībā nodrošinātu atbilstošu sējumu struktūru.

Pamatā platību maksājumi 2015.gadā sastāvēs no divām galvenajām daļām – vienotā platību maksājuma (VPM) un maksājuma par klimatam un videi labvēlīgas lauksaimniecības praksi jeb zaļināšanu. Daļai saimniecību zaļināšanas prasības būs jāievēro obligāti.

Būs arī vairāki izņēmumi, kad saimniecība tiks daļēji atbrīvota no zaļināšanas prasību ievērošanas, saglabājot lauksaimnieka tiesības uz zaļināšanas maksājuma saņemšanu (piemēram, ja saimniecības aramzemes platība ir mazāka nekā 10 ha vai tā tiek apstrādāta bioloģiski). Tāpat ir paredzēti atvieglojumi saimniecībām, kurās ir liels zālāju īpatsvars. Plašāka informācija par visām zaļināšanas prasībām un izņēmumiem ir apkopota šajā informatīvajā materiālā.

2015. gadā saimniecībām obligāti būs jāievēro zaļināšana, kas sastāv no:

- kultūraugu dažādošanas;

- ekoloģiski nozīmīgu platību (ENP) izveidošanas un/vai uzturēšanas;

- esošo ilggadīgo zālāju (iepriekš pastāvīgās pļavas un ganības) saglabāšanas.

Izvēlieties Jūsu saimniecībai atbilstošo aramzemes platību no tabulā minētajiem variantiem un noskaidrojiet, vai un cik lielā mērā Jūsu saimniecībā būs jāievēro zaļināšana:

 

Saimniecības aramzemes

platība 2015.gadā būs:

Vai saimniecības aramzemē

2015.gadā būs jāievēro

kultūraugu dažādošana?

Vai saimniecībā

2015.gadā būs

jāizveido/ jāuztur ENP?

Vai jāsaglabā esošie

ilggadīgie zālāji?

mazāk par 10 ha

Ja ilggadīgo zālāju platības atrodas jutīgajās vides teritorijās ar ES nozīmes biotopiem, tās nedrīkst uzart vai pārveidot

 

UZMANĪBU!!! Šī prasība attiecas pilnīgi uz visām saimniecībām neatkarīgi no aramzemes platībām, t.sk. tām, kurās aramzeme ir mazāk par 10 ha un tām, kurās lielākā daļa ir aramzemē sētie zālāji un/vai papuve, kā arī bioloģiskajām

saimniecībām

no 10,00 līdz 15,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs

ne vairāk kā 75%

no aramzemes platības)

no 15,01 līdz 30,00 ha

Jā – vismaz 2 kultūraugi

(galvenais kultūraugs

ne vairāk kā 75%

no aramzemes platības)

5% no aramzemes

jābūt ENP

vairāk par 30 ha

Jā – vismaz 3 kultūraugi

(galvenais kultūraugs

ne vairāk kā 75% un divi

galvenie kopā ne vairāk kā

95% no aramzemes platības)

5% no aramzemes

jābūt ENP

Ilggadīgie stādījumi netiek iekļauti kultūraugu dažādošanā un tajos nav nepieciešams nodrošināt ENP.

Lai atbilstoši nodrošinātu zaļināšanas prasību ievērošanu, saimniecībām, kurās aramzemes platība ir vismaz 10 ha, pieteikšanās uz platību maksājumiem elektroniski, sākot ar 2015.gadu, būs obligāta. Lūdzam reģistrēties LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmas klienta statusam jau tagad!

Jautājumu un neskaidrību gadījumos varat vērsties pēc konsultācijas jebkurā LAD klientu apkalpošanas centrā, rakstot e-pastu: klienti@lad.gov.lv, zvanot uz informatīvo tālruni 67095000 vai Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā.

Tā kā šobrīd vēl detalizēti tiek izstrādāti noteikumi zaļināšanas prasību ieviešanai, tad šim materiālam ir informatīvs raksturs. Lūdzam sekot līdzi izmaiņām mūsu mājas lapā www.lad.gov.lv, kur regulāri tiks ievietota aktuāla informācija. 

Informatīvais materiāls par zaļināšanas prasību nodrošināšanu 

Informācijas avots: Lauku atbalsta dienests

2014-08-11
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A