PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROJEKTI

„Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU–LV pārrobežu reģionos” (“Zaļā palete”)

Projekta nosaukums

“Improvement of environmental management through joint actions in RU-LV cross-border regions” (akronīms “Green Palette”)

„Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU–LV pārrobežu reģionos”

Identifikācijas nr.

LV-RU-II-053

Programma

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa "Eiropas teritoriālā sadarbība" programma

Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma

2014.-2020.gadam

Īstenošanas vieta

Kultūras laukums 1A, Viļāni, Viļānu nov.

Īstenošanas laiks

01.08.2019.-01.08.2021.

Mērķis

Projekta mērķis ir paaugstināt ieinteresēto personu un iedzīvotāju zināšanu līmeni par dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu, iesaistot  dažādas mērķa grupas dažādās aktivitātēs. Ar projekta aktivitātēm tiks stiprināta to institūciju kapacitāte, kuras ir atbildīgas par radušos bīstamo situāciju novēršanu. Uzlabojot novērošanu un savlaicīgu reaģēšanu uz bīstamām situācijām, kā arī līdzekļus un starpmunicipālo sadarbību, iespējams labāk sagatavoties šo situāciju novēršanai un samazināt radītos zaudējumus.  

Galvenās aktivitātes

  • pētījums par atkritumu apsaimniekošanas ieradumiem mājsaimniecībās un pilotprojekts “Zero waste lifestyle” par atkritumu šķirošanu ģimenēs Viļānu novadā;
  • fotokonkurss un ceļojošā izstāde“Ache of Mother Nature”;
  • vasaras nometne bērniem un jauniešiem “Esi zinošs un atbildīgs!”;
  • apaļā galda diskusijas un meistardarbnīcas par tēmām“: "Waste sorting"; "Recycling"; "Composting"; "Product life cycle investigation"; "Zero Waste lifestyle";
  • publiska stihiskas izgāztuves likvidēšana Viļānos;
  • vietējo meža un sausās zāles ugunsgrēku novēršana un lokalizācija;
  • pasākumi novados ārkārtas situāciju novēršanai un reaģēšanai uz tām;
  • izglītojoši pasākumi par energoefektivitāti un alternatīvas "zaļās" enerģijas izmantošanu;
  • starptautiskais ikgadējais forums, veltīts Baltijas jūras dienai.

Projekta kopējais budžets

646,835.00 EUR, t.sk. projekta partneru līdzfinansējums10%

64,683.50 EUR

Attiecināmo izmaksu summa

646,835.00 EUR

Publiskais finansējums 

646,835.00 EUR

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

6,800.00 EUR

Publicitāte

2019-08-12
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A