KPFI

„KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU PAGASTA PII „BITĪTE””

Projekta nosaukums

 „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU

SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU PAGASTA PII "Bitīte"”

Identifikācijas Nr.

 KPFI-15.4/58

Programma

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Īstenoša nas vieta

Viļānu pagasta PII "Bitīte"

Īstenošanas laiks

 14.01.2015. – 30.04.2015.

Projekta izmaksu attiecinābības periods

 01.10.2012.- 30.04.2015.

Mērķis

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Viļānu pagasta PII "Bitīte" ēkas energoefektivitāti.

CO2 ietaupījums 54 521.39 kgCO2/ gadā.

Piegādātās enerģijas ietaupījums 206520.32 kWh/gadā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,4200089 kg CO2/euro gadā.

Galvenās aktivitātes

Uzlabota Viļānu pagasta PII „Bitīte” ēkas energoefektivitāte īstenojot aktivitātes:

  • ēkas vienkāršotās renovācijas darbi:
  • fasādes, cokola, jumta pārseguma, pagraba pārseguma, jumta tehniskās telpas siltināšana;
  • būvuzraudzība un autoruzraudzība.

Projekta kopējās izmaksas:

222 060.16 EUR

Projekta attiecināmās izmaksas:

212 595.38 EUR

Publiskais finansējums:

123 116.47 EUR (57.911172 % no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

89 478.91 EUR  (42.088828 % no attiecināmajām izmaksām)

Projekta neattiecināmās izmaksas:

9 464.78 EUR

Publicitāte

www.vilani.lv

Ēkas renovācijas un siltināšanas darbi PII "Bitīte"

PII "Bitīte" noslēdzās renovācijas un siltināšanas darbi

2015-02-02
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A