KPFI

“KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”

Projekta nosaukums

 „KOMPLEKSI RISINĀJUMI SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJU

SAMAZINĀŠANAI VIĻĀNU VIDUSSKOLĀ”

Identifikācijas Nr.

 KPFI-15.3/31

Programma

Klimata pārmaiņu finanšu instruments (KPFI)

Īstenoša nas vieta

 Viļānu vidusskola

Īstenošanas laiks

 30.06.2014. – 31.01.2015.

Projekta izmaksu attiecinābības periods

 01.10.2012.- 31.01.2015.

Mērķis

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, uzlabojot Viļānu vidusskolas ēkas energoefektivitāti.

CO2 ietaupījums 285867,27 kgCO2/ gadā.

Piegādātās enerģijas ietaupījums 1051021,27 kWh/gadā.

Projekta kopējais izmērāmais mērķis: oglekļa dioksīda emisiju samazinājums attiecībā pret projektam pieprasīto finanšu instrumenta finansējumu 0,420978 kg CO2/euro gadā.

Galvenās aktivitātes

Uzlabota Viļānu vidusskolas ēkas energoefektivitāte īstenojot aktivitātes:

  • ēkas vienkāršotās renovācijas darbi;
  • rekuperācijas ventilācijas sistēmas izbūve;
  • apgaismojuma, elektroapgādes un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

Projekta kopējās izmaksas

 EUR 1329227.85

Projekta attiecināmās izmaksas:

 EUR 1173218.77

Publiskais finansējums:

 EUR 599350,54 (51.086 % no attiecināmajām izmaksām)

Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums

 EUR 573868.23 (48.914% no attiecināmajām izmaksām)

 EUR 156009.08 (neattiecināmās izmaksas Viļānu novada pašvaldības līdzfinansējums)

Publicitāte

www.vilani.lv

2014-06-30
Viļānu novada pašvaldība
Instagram Facebook
A A A